Επήκοος

Image

Επίθετο θεοτήτων κατά την Αρχαιότητα, καθαρά ελληνικό, που τους δινόταν επειδή ἐπήκουσαν, δηλαδή εισάκουσαν τις προσευχές και ικεσίες πιστών και ανταποκρίθηκαν βοηθώντας τους με κάποιο τρόπο. Απαντάται και σε αρχαία φιλολογικά κείμενα, αλλά και σε αφιερωματικές επιγραφές.

 

Με το επίθετο αυτό ήσαν γνωστές στην Κύπρο οι ακόλουθες θεότητες, σύμφωνα προς επιγραφές που έχουν βρεθεί:

1. Η Άρτεμις. Σε αλφαβητική επιγραφή που βρέθηκε στην περιοχή των αρχαίων Χύτρων (Κυθρέα), αναφέρεται:

Ἂρισ[τος]

Ἀριστο[δήμου]

Ἀρτέμιδι Ἐπ[η]κόῳ 

εὐχήν.

Ο Άριστος της επιγραφής είχε κάμει αφιέρωμα στην Αρτέμιδα επειδή η θεά είχε εισακούσει τις προσευχές του.

 

2. Η Αφροδίτη. Σε αλφαβητική επιγραφή που βρέθηκε στην περιοχή των αρχαίων Σόλων και που είναι των Ρωμαϊκών χρόνων, η θεά αναφέρεται:

Ἀφροδίτῃ Ὀρεία 

Ἐπηκόῳ...

 

Συνήθως το επίθετο Ὀρεία ανήκε στην Κυβέλη (Μήτηρ Ὀρεία), που εδώ συγχέεται με την Αφροδίτη.

 

3. Ο Ερμής. Σε επιγραφή που βρέθηκε χαραγμένη σε βωμό στο Γυμνάσιο της Σαλαμίνος και που είναι των Ελληνιστικών χρόνων, αναφέρεται ότι ο διά βίου γυμνασίαρχος της πόλης Διαγόρας Τεύκρου είχε κάμει αφιέρωμα προς

Ἑρμεῖ Ἐπηκόῳ.

 

4. Οι Νύμφες. Σε επιγραφή των Ελληνιστικών χρόνων που βρέθηκε στο Καφίζιν, αναγράφεται:

Νύ[μ]φῃ Ἐπηκόῳ.

 

Σε άλλη επιγραφή από την ίδια περιοχή, και πάλι αναγράφεται:

Νύ[μ]φῃ Ἐπη[κό]ῳ Ἀδ[ελφῇ(;)]

 

Είναι λογικό ότι και άλλες θεότητες θα είχαν αποκτήσει στην Κύπρο το επίθετο αυτό, δεν μαρτυρούνται όμως από επιγραφές.