Δάβιλας ή Ντάβιλα Φραγκίσκος Francesco d’ Avila

Κύπριος θεολόγος ισπανικής καταγωγής του 16ου αι. Σπούδασε στη Σχολή Αγίου Γρηγορίου στο Βαλλαδολίδ της Ισπανίας και ήταν διδάσκαλος, ωσότου ο εξάδελφός του Φραγκίσκος Δάβιλας, καρδινάλιος, τον κάλεσε στη Ρώμη στα 1596 και τον διόρισε επίσημο θεολόγο του και σύμβουλο στον Κατάλογο Απαγορευμένων Βιβλίων (Index Librorum Prohibitorum).  Έγραψε τα θεολογικά έργα Περί χάριτος και ελευθέρας κρίσεως (Ρώμη, 1599) και Περί Εξομολογήσεως (Ρώμη, 1599) στα λατινικά, κ.ά.