Εργασίας Τμήμα

Υπάγεται στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της Εργατικής Νομοθεσίας, πλην της Νομοθεσίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Το Τμήμα Εργασίας έχει ως στόχους του την πρόληψη και επίλυση εργατικών διαφορών, την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για πλήρη απασχόληση του εργατικού δυναμικού, τον συντονισμό και παρακολούθηση των διαφόρων προγραμμάτων βιομηχανικής καταρτίσεως, την εφαρμογή της πολιτικής και επίβλεψη της λειτουργίας του συστήματος μαθητείας, και την προώθηση και εφαρμογή μεθόδων και τρόπων για τη βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας, υγείας, ευημερίας και γενικά των συνθηκών και όρων εργασίας των εργαζομένων.

 

Το Τμήμα συμβουλεύει, καθοδηγεί και βοηθεί τους εργοδότες για τη δημιουργία και διατήρηση καλυτέρων και ασφαλέστερων συνθηκών εργασίας για τους εργοδοτουμένους τους, και τις συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις πάνω σε θέματα εργασιακών σχέσεων.