Παναγία, Λιοπέτρι

Image

Εκκλησία του τύπου του μονόκλιτου με τρούλλο με επιμηκυσμένη τη δυτική καμάρα και με ανοικτό προστώο στη νότια πλευρά. Οι βαριές αναλογίες (μικρό σχετικά ύψος, χαμηλό τύμπανο του τρούλλου) και το αδιάρθρωτο εξωτερικό μαζί με τη μορφή των τόξων των θυρών, τοποθετούν την ανέγερση της εκκλησίας αυτής στα πρώτα χρόνια της Τουρκοκρατίας.