Ορυχεία και Κύπρος

Γραπτές μαρτυρίες περί χαλκού

Image

In Cypro prima aeris inventio.

Fit et ex alio lapide, quem chalcitim appellant, in Cypro, ubi prima aeris inventio

(Στην Κύπρο η πρώτη εφεύρεση του χαλκού. Γίνεται ο χαλκός και από άλλη πέτρα, που τη λένε χαλκίτι στην Κύπρο, όπου αναφέρεται η πρώτη εφεύρεση του χαλκού).

Πλίνιος, Φυσική Ιστορία, 34,12

 

Corybantes appellati sunt ab aere montis apud Cyprum

Alii Corybantes ab aere appellatos quod apud Cyprum mons sit aeris ferax quem cypri coriam vocant

(Κορύβαντες ονομάσθηκαν από το χαλκό βουνού στην Κύπρο. ...Άλλοι λένε ότι ονομάσθηκε Κορύβαντες από το χαλκό, γιατί στην Κύπρο υπάρχει βουνό εύφορο σε χαλκό, το οποίο οι Κύπριοι αποκαλούν Σκωρία»

Σέρβιος, Σχόλιο στην Αινειάδα, ΙΙΙ,iii

 

«φησί δε Ερατοσθένης το παλαιόν υλομανούντων των πεδίων (Κύπρου) ώστε κατέχεσθαι δρυμοίς και μη γεωργείσθαι μικρά μεν επωφελείν προς τούτο τα μέταλλα δενδροτομούντων προς την καύσιν του χαλκού και του αργυρού, προσγενέσθαι δε και την ναυπηγίαν των στόλων ήδη πλεομένης αδεώς της θαλάττης και μετά δυνάμεων».

Στράβωνας, Γεωγραφικά, 14.685.5

 

«Κέλμις τε αυ και Δαμναμενευς οι των Ιδαίων Δάκτυλοι πρώτοι σίδηρον εύρον εν Κύπρο».

Κλήμης Αλεξανδρεύς, Στρωματείς, 1.16

 

«δεύτερον αυ θώρακα περί στήθεσσιν έδυνε (Αγαμέμνων)

τον ποτέ οι Κινύρης δώκε ξεινήιον είναι.

Πεύθετο γαρ Κύπρονδε μέγα κλέος, ούνεκ’ Αχαιοί

Ες Τροίην νήεσσιν αναπλεύσεσθαι έμελλον.

 Τουνεκά οι τον δώκε χαριζόμενος βασιλήι.

Ομήρου, Ιλιάδα, Λ 19-23

 

«ευρέθη εν τη Κύπρω νήσω ότι έστιν όρος μέγα και υψηλόν υπέρ υπέρ πάντων των βουνών αυτής, Τρογόδος καλούμενον... Ομοίως και περί μετάλλων γης γέγραπται εν τω Περί λίθων διαφοράς Αριστοτέλους, ότι χρυσίου μετάλλων όρος η Βούκασα, η και διακειμένη εις πόδοσιν του Τρογόδους, και επιβλέπει επί τα βορειότερα μέρη της νήσου, κατά θάλατταν δε, γίνεται δυτικότερον αυτής...»

Γαληνός, Περί της των απλών φαρμάκων κράσεως και δυνάμεως, 9.η΄

 

«...εκόμισα δε και τούτου του φαρμάκου πολύ τι πλήθος εκ των εν Κύπρω Σόλων, ένθα το μέταλλον εστιν ως από σταδίων της πόλεως τριάκοντα.Έρριπτο γαρ εν τω μεταξύ τόπω του τε προκειμένου κατά το μέταλλον οίκου και της υποκειμένης αυτώ κώμης...»

Γαληνός, Περί της των απλών φαρμάκων κράσεως και δυνάμεως, 9.η΄

 

«...ο δε προεστώς επίτροπος του μετάλλου...»

Γαληνός, Περί της των απλών φαρμάκων κράσεως και δυνάμεως, 9.η΄

 

«...και τούτου του οίκου κατά τον αριστερόν τοίχον, όστις ην τοις εισιούσιν κατά χείρα δεξιάν, εξεκεκόλαπτο διώρυξ εις τον συνεχή λόφον, εύρος μεν ως ψαύειν αλλήλων τρεις άνδρας, ύψος δε ως τον  μακρότατον άνθρωπον ορθόν δύνασθαι βαδίζειν. Η δε διώρυξ αύτη κατάντης μεν, ου μην οξεία γε και κριμνώδης...»

Γαληνός, Περί της των απλών φαρμάκων κράσεως και δυνάμεως, 9.λδ΄