Ερμόλαος Ψυχάρους

Image

Κύπριος γλύπτης, πιθανότατα του 2ου μ.Χ. αιώνα και πιθανότατα Σαλαμίνιος. Σε επιγραφή γραμμένη σε μαρμάρινη βάση αγάλματος που βρέθηκε στη Σαλαμίνα, αναγράφεται το όνομα του δημιουργού του αγάλματος που δεν σώθηκε:

Λεοντίοι

Ἐπαρχικο[ί]  

Ἑρμόλαος

ἐποίουν

Ψυχάρους.

 

Συνάγεται ότι το άγαλμα του Λεοντίου Επαρχιακού (;) κατασκευάστηκε από τον Ερμόλαο τον γιο του Ψυχάρους. Υπάρχει διαφωνία εάν το Ψυχάρους είναι το επίθετο του γλύπτη Ερμολάου, ή εάν είναι το όνομα εκείνου που είχε πληρώσει για την κατασκευή του αγάλματος. Την επιγραφή ο Σακελλάριος αποδίδει ως εξής:

 

Λεοντίου ἐπαρχικο[ῦ]

Ἑρμόλαος Ψυχάρους ἐποίουν

 

πράγμα που σημαίνει ότι αποδέχεται το Ψυχάρους ως επίθετο του γλύπτη, όνομα δηλαδή του πατέρα του.