Ερρίκος Γ΄Henri

Κόμης του Bar le Duc στη Γαλλία. Όταν ο Ερρίκος επαναστάτησε κατά του βασιλιά της Γαλλίας Φιλίππου του Ωραίου, συγχωρήθηκε από αυτόν υπό τον όρο να αναλάβει εκστρατεία στην Κύπρο με δυο χιλιάδες άνδρες και δικές του δαπάνες. Η εκστρατεία αυτή στόχο είχε να βοηθήσει την Κύπρο των Λουζινιανών στον αγώνα της εναντίον των Μουσουλμάνων εχθρών της αντί κατ’ ευθείαν εκστρατείας στην Αγία Γη που είχε χαθεί λίγο πριν για τους Σταυροφόρους με την απώλεια της Άκρας (1291). Έκτοτε, όχι σπάνια, Δυτικοί ευγενείς που για εξιλέωση ανελάμβαναν επιχειρήσεις στην Ανατολή, στάθμευαν στην Κύπρο κι από εδώ προέβαιναν σε εξορμήσεις στις γύρω αραβοκρατούμενες και τουρκοκρατούμενες χώρες. Αυτό έκαμε και ο Ερρίκος Γ΄ του Bar le Duc, που σχετικό έγγραφό του, του Δεκέμβριο 1301, αναφέρει την επικείμενη εκστρατεία του στην Κύπρο. Από άλλες πηγές μαθαίνουμε ότι ύστερα από επιτυχίες εναντίον των Αράβων στην Ανατολή, πέθανε στη Νεάπολη στα 1302 (G. Hill, Α History of Cyprus, II, σ. 198).