Ερυθραίη

Αναφέρεται από τον Νόννο ως πολίχνη της Κύπρου. Πιθανότατα ο τύπος Ερυθραίη να είναι επίθετο της Πάφου (Κτήματος) την οποία άλλοι συγγραφείς ονομάζουν Ερυθραί (βλέπε προηγούμενο λήμμα).

 

Ο Νόννος γράφει ότι από τους μυρωμένους κήπους της Ερυθραίης οι Χάριτες μαζεύουν τα λουλούδια από τα οποία φτιάχνουν τα μύρα για την Παφία άνασσα, την Αφροδίτη.