Άργος

Αρχαία κυπριακή πόλη που μαρτυρείται μόνο σε μια φιλολογική πηγή. Όπως αναφέρει ο Φώτιος (Βιβλιοθήκη, 190), σύμφωνα προς τον Πτολεμαίο Ηφαιστίωνα, «μετά τόν Ἀδώνιδός φασι θάνατον περιερχομένη καί ζητοῦσα ἡ Ἀφροδίτη εὗρεν αὐτόν ἐν Ἂργει, πόλει τῆς Κύπρου, ἐν τῷ τοῦ Ἐριθίου Ἀπόλλωνος ἱερῷ....»

 

Προκύπτει από το κείμενο αυτό ότι υπήρχε στην Κύπρο κάποια πόλη με την ονομασία Άργος, όπου υφίστατο και ναός του Εριθίου Απόλλωνος κι όπου η θεά Αφροδίτη βρήκε το νεκρό σώμα του Άδωνι. Καμιά άλλη μαρτυρία ή αρχαιολογική ανακάλυψη δεν ενισχύει την πιθανότητα ύπαρξης τέτοιας πόλης στην Κύπρο ή ιερού αφιερωμένου στον Ερίθιον Απόλλωνα. Παλαιότερα ο Σίμος Μενάρδος υποστήριξε (στο άρθρο του με τίτλο 'Where did Aphrodite find the body of Adonis?', Τοπωνυμικαί καί Λαογραφικαί Μελέται, εκδ. Κ.Ε.Ε., 1970, σσ. 113-118), ότι η αναφερόμενη από τον Πτολεμαίο Ηφαιστίωνα πόλη Άργος δεν είναι άλλη από το Άρσος* της Μεσαορίας όπου και ομώνυμος αρχαιολογικός χώρος, άποψη που δέχεται και ο George Hill (A History of Cyprus, Ι, σ. 89), μα που ωστόσο δεν γίνεται καθολικά αποδεκτή.