Επιφάνιος Δ' αρχιεπίσκοπος

Επιφάνιος Δ΄: Άγνωστης χρονολογίας, γνωστός μόνο από το Συνοδικόν της Κύπρου. Επειδή δεν χωράει αλλού, πιθανότερη περίοδος ακμής του είναι μεταξύ των αρχιεπισκόπων Βαρνάβα Β΄ (1174;) και Σωφρονίου Β΄ (; - 1190 / 1-1196-;).