Θεοφάνης

Ανύπαρκτος ζωγράφος στον οποίο ο D. Talbot Rice και ο Α. Ιντιάνος απέδωσαν την εικόνα της Παναγίας Εγκλειστριανής του καθολικού του μοναστηριού του Αγίου Νεοφύτου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το όνομα του ζωγράφου ήταν μερικώς καλυμμένο από το πλαίσιο του εικονοστασίου στο οποίο ήταν τοποθετημένη η εικόνα.