Ιεροκλής

Image

Βυζαντινός ιστορικός και γεωγράφος του 6ου μ.Χ. αιώνα, που έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Ιουστινιανού (527-565 μ.Χ.). Ο Ιεροκλής είναι ο συγγραφέας ενός περίφημου συγγράμματος που φέρει τίτλο Συνέκδημος και είναι οδηγός των επαρχιών και των πόλεων του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους, δηλαδή της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Στην εισαγωγή του, ο Ιεροκλής δίνει την πληροφορία ότι (κατά την εποχή του) το Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος αποτελείτο από 64 επαρχίες και περιελάμβανε 935 πόλεις. Στο κείμενό του όμως οι πόλεις για τις οποίες γράφει ανέρχονται σε 912.

 

Το έργο του Ιεροκλέους χρησιμοποίησε ο Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος ως πηγή για τη συγγραφή του δικού του έργου Περί Θεμάτων.

 

Βλέπε λήμμα: Ρωμαϊκή εποχή

 

Στον Συνέκδημον ο Ιεροκλής περιέλαβε και την Κύπρο, ως την 44η επαρχία του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους ὑπό κονσουλάριον, και με δεκατρείς πόλεις τις οποίες και αναφέρει, ως εξής:

Κωνστάντεια (Κωνσταντία μητρόπολις)

Ταμασσός (Ταμασός)

Κίτιον (Κίτιν)

Ἀμαθοῦς (Αμαθοῦς)

Κούριον (Κόριν)

Πάφος (Πάφος)

Αρσινόη (Αρσινόε)

Σόλοι (Σόλοι)

Λάπηθος (Λάπιθος)

Κεραμαία (Κιρβοῖα)

Χύθροι (Κύθροι)

Καρπασία (Καρπάσιν)

Κερύνεια (Κυρήνια)

 

Επίσης αναφέρει και τις ακόλουθες κυπριακές πόλεις:

 

Τρεμιθοῦς (Τριμηθούντων)

Λευκουσία (Λευκουσία)

 

Με βάση το χειρόγραφο του Συνεκδήμου, οι γνωστότερες και καλύτερες εκδόσεις του είναι δυο, του Honigmann και του Burckhardt. Στον πιο πάνω πίνακα, οι παρατιθέμενες πόλεις είναι από την έκδοση του πρώτου και οι αντίστοιχες σε παρένθεση είναι από την έκδοση του δευτέρου.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια