Αππιανός Appianus

Λογιστής (curator) της Κύπρου, επί εποχής του Σεπτίμιου Σεβήρου (193 - 211 μ.Χ.).