Αραπούδης Χριστόφορος

Παράγοντας της Λεμεσού κατά την Tουρκοκρατία. Τον Ιούλιο του 1821 συνελή­φθη μαζί με πολλούς άλλους και αποκε­φαλίστηκε την επομένη της εκτέλεσης του αρχιεπισκόπου Κυπριανού και των λοιπών ιεραρχών, στις 10 Ιουλίου.