Κέττης

Image

Μυθικό πρόσωπο, ένας από τους πρώτους κατοίκους της Κύπρου. Σύμφωνα προς τα Σχόλια εἰς Διονύσιον Περιηγητήν (509), την Κύπρο, που την λέγανε και Κεραστίν, ήλθε και την κατοίκησε ο Ύων από την Αίγυπτο, που ο γιος του ο Κέττης πέθανε άτεκνος. Συνεπώς η γενιά του Ύωνος δεν συνεχίστηκε στην Κύπρο.

 

Βλέπε λήμμα: Αίγυπτος και Κύπρος- Αρχαιότατες σχέσεις

 

Τα Σχόλια πάλι του Σερβίου στις Εκλογές του Βιργιλίου (10.8) αναφέρουν ότι οι αδελφοί Αστέριος, Επίβιος και Ύων ήλθαν από την Αίγυπτο στο νησί της Κύπρου όπου και νυμφεύθηκαν, κι από τη γενιά τους γεννήθηκε ο Κέττης που είχε θυγατέρα την Ερινώνα.

 

Ο Ύων, πατέρας του Κέττη, ταυτίζεται από μερικούς προς τον Ιωύαν της Παλαιάς Διαθήκης που πιθανώς υποδηλώνει τους Ίωνες (= Έλληνες), ενώ ο ίδιος ο Κέττης σχετίζεται από μερικούς με το Kittim (=Κίτιον, Κιτιείς). Κατά τον Κ. Χατζηιωάννου (ΑΚΕΠ , Ε, αρ. 116) η κόρη του Κέττη, η Ερινώνα (Erinona) που αναφέρεται από τον Σέρβιο, ταυτίζεται προς το Ηρινώνα, από το ἦρι (=έαρ) και υποδηλώνει καταγωγή από την Ανατολή.

 

Όλα αυτά τα πρόσωπα είναι μυθολογικά και απηχούν επαφές της Κύπρου με την Ανατολή.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια