Κνεισευτήρ

Σε επιγραφή των Ρωμαϊκών χρόνων που βρέθηκε κοντά στο χωριό Χαντριά της Πιτσιλιάς, αναφέρεται:

 

[...] Διΐ Λαβρανίῳ Φίλ[ων]

Φιλοκράτους νεώτερος, κνεισευτ[ήρ]

θεῶν Οὐρανίων καί Διός Λαβρα[νίου]

τάς στοάς εὐξάμενος.

 

Προκύπτει ότι στην ορεινή περιοχή της Κύπρου ο αναφερόμενος Φίλων ο νεώτερος (γιος) του Φιλοκράτους έκτισε τις στοές σαν εκπλήρωση τάματός του, σε εκεί ναό του Λαβρανίου Διός. Η επιγραφή χρονολογείται στο 191 μ.Χ. επειδή στην αρχή της δίνει την ένδειξη «το 12ο έτος του αυτοκράτορα Αντωνίου Σεβαστού Κομόδου» (=Κομμόδου, αυτοκράτορα από το 180 έως το 192 μ.Χ.).

 

Στην επιγραφή ο Φίλων Φιλοκράτους χαρακτηρίζεται ως κνεισευτήρ. που πρέπει να σημαίνει ιερέας. Η λέξη παράγεται από το ρήμα κνεισεύω (=κνισάω) που σημαίνει δημιουργώ κνίσα, συνεπώς θυσιάζω πάνω σε πυρά.