Κουρτελλαρίδης Χριστόδουλος

Δημογέρων της Λευκωσίας κατά το 1821, που περιλαμβάνεται μεταξύ των εκατοντάδων θυμάτων που εκτελέστηκαν από τους Τούρκους κατά τη διάρκεια των εκτεταμένων σφαγών του Ιουλίου του 1821.

 

Ο Χριστόδουλος Κουρτελλαρίδης εκτελέστηκε μαζί με άλλους στη Λευκωσία στις 10 του μηνός, την επομένη δηλαδή της εκτελέσεως του αρχιεπισκόπου Κυπριανού και των λοιπών ιεραρχών (Κηπιάδης, Ἀπομνημονεύματα..., 1888, σσ. 17 και 36). Ο Ι. Κουμουλίδης (Cyprus  and  the  War  of  Greek  Independence, Athens, 1971, p. 86) τον αναφέρει ως Χριστόδουλον Κουρτελίδην.