Αρκόν

Image

Είδος κόσκινου που εχρησιμοποιείτο στην Κύπρο για κοσκίνισμα του σιταριού και του κριθαριού και που στην κατασκευή του ήταν παρόμοιο με το αρβάλιν. Όμως οι τρύπες στο αρκόν ήσαν μικρότερες και πιο πυκνές. Έτσι, ενώ στο κοσκίνισμα με το αρβάλιν έπεφτε το σιτάρι ή το κριθάρι κι έμεναν σ' αυτό τα κόντυλα, στο κοσκίνισμα με το αρκόν έπεφτε το χώμα κι έμενε το σιτάρι ή το κριθάρι.