Κοφινιά

Παγίδα με την οποία ψαρεύονται τα ασσ'έλια*. Οι κοφινιές τοποθετούνται σε στενά περάσματα των ποταμών, ιδιαίτερα τον Νοέμβριο και ψαρεύουν τα ασσ'έλια . Σήμερα η μέθοδος αυτή έχει περιορισθεί, λόγω της τρομακτικής μείωσης του αριθμού των ασσ΄ελλιών.