Καλοήρκα

Έτσι λέγονται οι δυο μπροστινοί μικροί κάθετοι στύλλοι του δουλαππιού. Στα δυο καλοήρκα βρίσκεται στερεωμένο το ροδάνιν (βλέπε λήμμα δουλάππιν).