Κυπριώτης Γεώργιος

Αγωνιστής στην ελληνική επανάσταση του 1821, γιος του κυπριακής καταγωγής κατοίκου Ψαρών και αγωνιστή Κωνσταντίνου Κυπριώτη*.

 

Μεταξύ των σωζομένων στα ελληνικά κρατικά αρχεία εγγράφων για την αγωνιστική δραστηριότητα του Κωνσταντίνου Κυπριώτη, είναι και πιστοποιητικό ημερομηνίας 12.5.1865, υπογραμμένο από τον Κωνσταντίνο Κανάρη. Στο έγγραφο αυτό ο θρυλικός ναυτικός πιστοποιεί ότι τόσο ο Κωνσταντίνος Κυπριώτης όσο και ο γιος του Γεώργιος είχαν υπηρετήσει στο πυρπολικό του κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ιδιαίτερα για τον Γεώργιο Κυπριώτη, ο Κανάρης γράφει:

 

... Ὁ δέ υἱός του Γεώργιος [του Κωνσταντίνου] παρευρέθη μέ τό πυρπολικόν μου εἰς διαφόρους ἐκστρατείας καί ὅταν ἐκτυπήσαμεν εἰς τό πέλαγος μετά τοῦ κυρίου Μικέλλη ἔπεσαν εἰς τό πέλαγος καί ἐπνίγη· μετά τοῦτο δέν τόν εὑρήκαμεν καί εἰς ὅλας τάς ναυμαχίας ἐξετέλεσαν καί οἱ δύο ὁ πατήρ καί ὁ υἰός τό καθῆκόν των πρός τήν πατρίδα καί οὐδεμίαν ἀνταμοιβήν ἔλαβον...

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι από πνιγμό, κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης, είχε πεθάνει και ο πατέρας του Γεωργίου Κυπριώτη, ο Κωνσταντίνος, που υπηρέτησε επίσης στο πυρπολικό του Κανάρη και σε άλλα καράβια.