Λαχανοδράκων Μιχαήλ

Βυζαντινός Στρατηγός

Image

Βυζαντινός στρατηγός του 8ου αιώνα, που διετέλεσε κι αρχιστράτηγος των βυζαντινών δυνάμεων στη Μικρά Ασία επί αυτοκράτορα Λέοντος Δ'. Πολέμησε επανειλημμένα κατά των Αράβων, άλλοτε με επιτυχία (λεηλάτησε τη Συρία) και άλλοτε όχι. Επί ημερών του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Στ', εξεστράτευσε μαζί του κατά των Βουλγάρων το 792, οπότε και σκοτώθηκε.

 

Βλέπε λήμμα: Η Βυζαντινή Εποχή στην Κύπρο 

 

Σχέση του προς την Κύπρο: Το 770 ο Μιχαήλ Λαχανοδράκων, εφαρμόζοντας την πολιτική του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου για διωγμό των εικονοφίλων και εικονοδούλων μοναχών και μοναστριών, σχετίστηκε και με την Κύπρο. Αφού μάζεψε όλους τους μοναχούς κι όλες τις μοναχές από το Θρακήσιον θέμα, τους συγκέντρωσε στην Έφεσο. Εκεί τους προειδοποίησε ότι, αν δεν αλλάξουν στάση και δεν παντρευτούν μεταξύ τους, υπακούοντας στις αυτοκρατορικές εντολές, θα τους τύφλωνε και θα τους έστελνε στην Κύπρο. Κι αυτό συνέβη με πολλούς απ' αυτούς, όπως μαρτυρεί ο Θεοφάνης, που γράφει:

 

...Οἱ δέ [μοναχοί και μοναχές] τοῦτο μή ποιοῦντες τυφλούμενοι εἰς Κύπρον ἐξορισθήσονται. Καί ἅμα τῷ λόγῳ τό ἔργον ἐτελέσθη, καί πολλοί μάρτυρες ἐν ἐκείνῃ τῇ  ἡμέρᾳ  ἐνεδείχθησαν...

 

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η Κύπρος εχρησιμοποιείτο τότε από τους Βυζαντινούς ως τόπος εξορίας τιμωρουμένων προσώπων. Το περιστατικό αυτό πάντως, σε συνδυασμό και με άλλα, φανερώνει επίσης ότι η Κύπρος τότε ελεγχόταν από τους Βυζαντινούς, σε μια εποχή που η κυριαρχία τους στο νησί βρισκόταν υπό αμφισβήτηση από τους Άραβες۬  Ήταν  η περίοδος των αραβικών επιδρομών (7ος-10ος αιώνας).

 

Πηγή: 

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια