Λέων Στ' ο Σοφός

Image

Βυζαντινός αυτοκράτορας (886-912 μ.Χ.), γιος του Βασιλείου Α' Μακεδόνος. Γεννήθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 886 και πέθανε στις 11 Μαϊου 912. Ο Λέων μορφώθηκε κοντά στον πατριάρχη Φώτιο κι απέκτησε τόσες γνώσεις ώστε επονομάστηκε «σοφός». Στη συγγραφή του περιλαμβάνονται έργα στρατιωτικά, θρησκευτικά και λογοτεχνικά. Στον Λέοντα αποδίδεται η μεταφορά από την Κύπρο στην Κωνσταντινούπολη του ιερού σκηνώματος του αγίου Λαζάρου, που είχε πεθάνει στην Κύπρο εννιά αιώνες πριν. Εκτός από τη μαρτυρία του Βυζαντινού χρονογράφου Ζωναρά, που αναφέρει ότι για την εναπόθεση του ιερού σώματος του Λαζάρου ο αυτοκράτωρ Λέων έκτισε στο όνομα του αγίου νέο ναό, τα εκκλησιαστικά συναξάρια του Τριωδίου και των Μηναίων προσθέτουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

 

Ο αυτοκράτωρ Λέων Στ' ο Σοφός, με βάση την εκκλησιαστική παράδοση, ύστερα από θεϊκή οπτασία, έκτισε πρώτα ωραιότατο ναό στον δίκαιο Λάζαρο, στην Κωνσταντινούπολη, και έστειλε ακολούθως στην Κύπρο για το λείψανο του αγίου. Οι απεσταλμένοι βρήκαν στην πόλη των Κιτιέων το  λείψανο θαμμένο στη γη μέσα σε μαρμάρινη λάρνακα, πάνω στην οποία ήταν χαραγμένη σχετική επιγραφή. Αφού σήκωσαν το σώμα του αγίου το έβαλαν σε αργυρό φέρετρο και το μετέφεραν στην Κωνσταντινούπολη, όπου εναποτέθηκε στον νέο ναό που είχε κτίσει ο αυτοκράτωρ Λέων.

 

Η παράδοση λέγει επίσης ότι με οικονομική βοήθεια του αυτοκράτορα είχε οικοδομηθεί και ο πρώτος ναός του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα της Κύπρου. Αναφέρεται ωστόσο και στρατιωτικοπολιτκή σχέση του Λέοντος Στ' προς την Κύπρο, για την οποία βλέπε στο λήμμα Λέων πρωτοσπαθάριος.