Λίλμπερν Τζείμς Dr James Lilburn

Βρετανός πρόξενος στη Λάρνακα από το 1841 μέχρι το 1843. Καταγόταν από το Ντόβερ της Αγγλίας. Το μικρό του όνομα ήταν James και όχι John όπως λανθασμένα αναφέρεται στα Κυπριακά Χρονικά. Ζ' (1930), σ. 196 και στον G. Hill, IV, σ. 180 σημ. 3. Όπως αναφέρεται στην επιτύμβια επιγραφή, που μας διέσωσε ο C.D. Cobham (Excerpta Cypria, σ. 478), ο Λίλμπερν πέθανε στις 6 Ιανουαρίου του 1843 σε ηλικία 40 χρόνων και ετάφη στον περίβολο του ναού του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα. Αναφέρεται επίσης ότι σαν γιατρός έδειχνε «την ευεργετική του προσοχή προς τους φτωχούς». Ενδιαφέρουσα προξενική του έκθεση για το 1842 σχετικά με την παραγωγή και το εμπόριο της Κύπρου περιέχεται στο έργο του Θ. Παπαδοπούλλου, Προξενικά Ἔγγραφα τοῦ ΙΘ' αἰῶνος, Λευκωσία, 1980, σσ. 3-14.