Μακάριος επίσκοπος

Image

Επίσκοπος που έφερε τον τίτλο Αμμοχώστου και Καρπασέων, κατά το πρώτο μισό του 15ου αιώνα (περίοδος Φραγκοκρατίας). Ήταν φίλος του Βυζαντινού λογίου και μοναχού Ιωσήφ Βρυεννίου*, με τον οποίο πιθανότατα είχε γνωριστεί στην Κύπρο κατά το 1405-1406. Την εποχή αυτή ο Βρυέννιος είχε έλθει στην Κύπρο, επικεφαλής πατριαρχικής αντιπροσωπείας που είχε σταλεί από την Κωνσταντινούπολη για να μελετήσει το ζήτημα αναγνώρισης των Ουνιτών Ελλήνων χωρεπισκόπων του νησιού.

 

Ο Μακάριος επίσκοπος Αμμοχώστου και Καρπασέων ήταν ο αποδέκτης σωζόμενης επιστολής του Ιωσήφ Βρυεννίου, που είχε αποσταλεί μετά το 1406. Με την επιστολή του εκείνη (που περιλαμβάνεται στα εκδοθέντα άπαντά του, τόμος Γ', σ. 155), ο Βρυέννιος παρακαλεί τον φίλο του επίσκοπο Μακάριο στην Κύπρο όπως μεριμνήσει για την καταβολή λύτρων προς απελευθέρωση ενός αιχμαλώτου των Αγαρηνών που βρισκόταν στην Αμμόχωστο.

 

Μνεία του επισκόπου Μακαρίου, ως ἀοιδίμου ήδη, γίνεται και στο Τακτικόν ἐπισκοπῆς Καρπασέων καί Ἀμμοχώστου.