Νέστωρ άγιος και επίσκοπος

Image

Κύπριος τοπικός άγιος που συνεορτάζεται στις 7 Μαρτίου μαζί με τον άγιο Αρκάδιο*. Και οι δυο αναφέρονται ως επίσκοποι Τριμιθούντος στο Συναξάριον τῆς Κωνσταντινουπόλεως: Ἀρκαδίου καί Νέστορος ἐπισκόπων Τριμιθοῦντος τῆς Κύπρου (7 Μαρτίου).

 

Στον Λαυρεωτικόν Κώδικα (Ι, 70), οι Αρκάδιος και Νέστωρ (ή Νεστόριος) συνεορτάζονται στις 7 Μαρτίου τόσο από την Ανατολική όσο κι από τη Δυτική Εκκλησία. Στον Κώδικα αναφέρεται ότι ο Νέστωρ κι ο Αρκάδιος, οὗτοι οἱ καλοί καί θεοφόροι ποιμένες τῆς πόλεως Τριμιθοῦντος ἐπίσκοποι ἐν αὐτῇ γεγόνασιν. Καί κατείδωλον εὑρόντες τήν αὐτήν νῆσον Κύπρον καί εἴδωλα σεβομένην καί ἕτερα ξόανα ἄψυχα πλεῖστα, τόν Χριστόν θεόν ἀληθῆ  ἐκήρυττον, θαυματουργοῦντες παράδοξα καί σημεῖα καί τέρατα ἐπιδεικνόμενοι καί πολλούς ἀπό τῶν Ἑλλήνων ἐβάπτιζον... καί ἐν αὐτοῖς τοῖς πόνοις καί ἐξορίαις καί θλίψεσιν ἀνηκέστοις πρός Κύριον ἐξεδήμησαν...

 

Αδιευκρίνιστη κι απροσδιόριστη παραμένει η εποχή κατά την οποία οι Αρκάδιος και Νέστωρ έζησαν κι άκμασαν. Όμως από την πιο πάνω αναφορά, σύμφωνα προς την οποία οι δυο αυτοί ιεράρχες βρήκαν την Κύπρο κατείδωλον και εἲδωλα σεβομένην κι εβάπτιζαν πολλούς Έλληνες (δηλαδή ειδωλολάτρες), συμπεραίνουμε ότι θα πρέπει να έζησαν κατά την πρώτη Χριστιανική περίοδο.