Νικόλαος επίσκοπος

Επίσκοπος Πάφου ή Αρσινόης (σημερινή Πόλη Χρυσοχούς) των πρώτων μετά Χριστόν αιώνων αλλά χωρίς σαφέστερη χρονολόγηση. Αναφέρεται από τον μεσαιωνικό χρονογράφο Λεόντιο Μαχαιρά (Χρονικόν, παρ. 30): ... Νικολάου καί Ἀρκαδίου τοῦ  ἁγιωτάτου ἐπισκόπου Ἀρσενόης...

 

Άλλοι μεσαιωνικοί χρονογράφοι τον αναφέρουν ως επίσκοπο Πάφου αντί Αρσινόης. Επειδή, πάντως, προτάσσεται του Αρκαδίου, μερικοί μελετητές υποθέτουν ότι ήταν ίσως ο πρώτος επίσκοπος Αρσινόης — ή ένας από τους πρώτους —κατά τον 1ο αιώνα.

 

Ως επίσκοπος Αρσινόης αναφέρεται στο χειρόγραφο του Μαχαιρά που σώζεται στη Βενετία. Στο χειρόγραφο του ιδίου έργου που σώζεται στην Οξφόρδη, ο Νικόλαος αναφέρεται ως επίσκοπος Πάφου. Το ίδιο και στο έργο του Στραμβάλδι: santo Nicolo vescovo di Baffo....

 

Ο επίσκοπος Νικόλαος απαριθμείται, πάντως, μεταξύ των τοπικών αγίων της Κύπρου. Αγνοείται όμως από τους συναξαριστές.