Ορόντας Ορόντου

Image

Αξιωματούχος στην αρχαία Κύπρο των Ρωμαϊκών χρόνων. Μαρτυρείται από επιγραφή που βρέθηκε στην περιοχή της αρχαίας Λαπήθου (Λάμπουσα), χαραγμένη σε πλάκα. Το κείμενο της επιγραφής αναφέρεται στην εκτέλεση κάποιου έργου (πιθανότατα ανέγερση κάποιου κτιρίου) στο γυμνάσιον (=γυμναστήριο) της αρχαίας Λαπήθου. Το έργο είχε κατασκευαστεί από 51 νέους της πόλης και δεν καθορίζεται, επειδή η επιγραφή ήταν εντοιχισμένη μάλλον σ’ αυτό. Χρονολογικά, μνημονεύεται το 21ο έτος (της βασιλείας) κάποιου Ρωμαίου αυτοκράτορα που δεν κατονομάζεται, συνεπώς δεν μπορούμε να ξέρουμε με βεβαιότητα ποιο έτος ήταν αυτό.

 

Πάντως κατά το 21ο έτος αναφέρεται ότι γυμνασιαρχούσε ο Ορόντας γιος κάποιου Ορόντου, που είχε διατελέσει γυμνασίαρχος και πιο πριν, κατά το 18ο έτος. Συνεπώς ο Ορόντας Ορόντου υπηρέτησε δυο τουλάχιστον φορές ως γυμνασίαρχος στην αρχαία Λάπηθο. Το αξίωμα του γυμνασιάρχου ήταν και σημαντικό και τιμητικό. Επρόκειτο για τον άνθρωπο που είχε την ευθύνη της εκπαίδευσης των νέων της πόλης στο γυμνάσιον (= γυμναστήριο).