Πασχάλης Μιχαήλ Κύπριος

Κύπριος αγωνιστής στην ελληνική επανάσταση του 1821. Μας είναι γνωστός από διάφορα πιστοποιητικά που είχε υποβάλει στο κράτος το Μάιο του 1865, προ κειμένου να επιτύχει να του δοθεί σύνταξη. Τα έγγραφα αυτά σώθηκαν στα ελληνικά αρχεία.

 

Δεν γνωρίζουμε από ποιο ακριβώς μέρος της Κύπρου καταγόταν. Στα πιστοποιητικά του αναφέρεται ως ἐκ Κύπρου και διαμένων ἐν Ἀθήναις, ενώ αναφέρεται και ως Πασχάλης Μιχαήλ Κύπριος. Ο ίδιος υπογράφει ως πασκάλις μιχαύλι.

 

Σύμφωνα προς τα πιστοποιητικά, ο αγωνιστής αυτός είχε μεταβεί από την Κύπρο στην επαναστατημένη Ελλάδα το 1826 και είχε υπηρετήσει εθελοντικά μέχρι το τέλος του αγώνα, υπό τις διαταγές διαφόρων οπλαρχηγών. Μεταξύ άλλων, πολέμησε στις μάχες της περιοχής Αθηνών καθώς και στην Κρήτη, ως απλός στρατιώτης. Το 1828 κατετάγη στο πυροβολικό. Παρέμεινε στον στρατό και μετά το τέλος του αγώνα, μέχρι το 1836. Στη συνέχεια κατετάγη στη χωροφυλακή, όπου υπηρέτησε μέχρι το 1844.

 

Φαίνεται ότι και μετά το 1844 είχε παραμείνει στην Ελλάδα, εγκατεστημένος στην Αθήνα. Το Μάιο του 1865, όταν υπέβαλε τα πιστοποιητικά του στην αρμόδια αρχή για συνταξιοδότηση, αναφερόταν ως κάτοικος Αθηνών, γράφοντας μεταξύ άλλων στην αίτησή του ότι ήταν τότε πάμπτωχος καί ἀσθενέστατος γέρων ἄνευ τινός βοηθείας, ὑστερούμενος ὡς καί τοῦ  ἐπιουσίου ἄρτου...