Παυλή Αντώνιος Κύπριος

Image

Κύπριος αγωνιστής στην ελληνική επανάσταση του 1821. Δεν γνωρίζουμε από ποιο ακριβώς μέρος της Κύπρου καταγόταν, ούτε πότε ακριβώς είχε πάει στην Ελλάδα, επειδή τα σχετικά πιστοποιητικά του, που είχε υποβάλει στο κράτος για να πάρει σύνταξη, χάθηκαν —πλην ενός. Επειδή όμως ο ίδιος, σε επιστολή του ημερομηνίας 3.6.1865, γράφει ότι είχε υπηρετήσει εἴς τε τόν τακτικόν στρατόν καί τόν ἄτακτον, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι είχε πάει στην επαναστατημένη Ελλάδα από την αρχή του αγώνα. Και τούτο, επειδή το μοναδικό σωζόμενο πιστοποιητικό του βεβαιώνει ότι στον τακτικό στρατό είχε καταταγεί, με τον βαθμό του λοχία, το 1825 κι είχε υπηρετήσει μέχρι το 1833. Συνεπώς στον ἄτακτον στρατό, δηλαδή υπό τις διαταγές ανεξαρτήτων οπλαρχηγών, θα πρέπει να είχε υπηρετήσει κατά το διάστημα πριν από το 1825.

 

Ως τακτικός υπαξιωματικός (λοχίας) είχε πάρει μέρος, μεταξύ άλλων, στις εκστρατείες της Χίου και της Ναυπάκτου. Στο πιστοποιητικό που σώζεται οι διοικητές του βεβαιώνουν ότι στις μάχες είχε δείξει ἀπαραδειγμάτιστον ἀνδρείαν.

 

Μετά το τέλος του αγώνα είχε παραμείνει στην Ελλάδα, εγκατεστημένος στο Ναύπλιο, όπου δημιούργησε πολυμελή οικογένεια. Στη σωζόμενη επιστολή του (3.6.1865) γράφει ότι ὠ ς ἀγωνιστής πάσχω, οὐδόλως δικαιωθείς καί περιστοιχούμενος ἀπό πολυάριθμον οἰκογένειαν...

 

Την επιστολή αυτή την έγραψε, βέβαια, κάποιος «λόγιος», αφού ο ίδιος υπογράφει ὡς ἀντώνιος παυλῆς κύπριος Λοχίας ἀγράμματος.