Ραδιοτηλεόρασης αρχή

Image

Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου είναι ανεξάρτητο όργανο που συστάθηκε με τον περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμο του 1998 με συγκεκριμένες αρμοδιότητες στον τομέα του ελέγχου της ιδιωτικής και δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Eίναι το ρυθμιστικό σώμα σε θέματα ραδιοφωνίας και τηλεόρασης.


H λειτουργία, οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες της Αρχής καθορίζονται στον ιδρυτικό της Νόμο, ενώ στους περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 ορίζεται, μεταξύ άλλων, η διαδικασία με βάση την οποία η Αρχή διεξάγει τη διερεύνηση και την εξέταση παραβάσεων από τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς. Στους Κανονισμούς εντάσσεται ο Κώδικας Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας και Κώδικας για θέματα διαφημίσεων και χορηγίας. Οι Κανονισμοί συμπεριλαμβάνουν επίσης εκτενείς πρόνοιες για τις αρχές και τους κανόνες με τους οποίους πρέπει να συνάδει το περιεχόμενο των εκπομπών των σταθμών.

Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου συγκροτείται από πρόεδρο, αντιπρόεδρο και πέντε μέλη, πολίτες της Δημοκρατίας, οι οποίοι διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο για περίοδο έξι ετών.

 

Οι αρμοδιότητες της Αρχής καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Ιδιαίτερα η Αρχή: Χορηγεί (και επίσης ανανεώνει, τροποποιεί και ανακαλεί) άδειες για την ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, βάσει κριτηρίων που στοχεύουν στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος μέσα από την προσφορά πληροφόρησης, μόρφωσης, ψυχαγωγίας και την προαγωγή του πολιτισμού.

 

Εξετάζει αυτεπάγγελτα ή έπειτα από παράπονα πολιτών ή φορέων πιθανές παραβάσεις της Νομοθεσίας από τους σταθμούς και επιβάλλει κυρώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο, αφού ακούσει τις θέσεις των ενδιαφερομένων. Οι κυρώσεις που δύναται να επιβάλει η Αρχή είναι: σύσταση, προειδοποίηση, διοικητικό πρόστιμο, προσωρινή αναστολή λειτουργίας σταθμού και σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανάκληση της άδειας λειτουργίας σταθμού.

Μεριμνά για την προστασία των ανηλίκωναπό προγράμματα που ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά τη σωματική, την πνευματική ή την ηθική τους ανάπτυξη, καθώς και για την ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας.

 

Ρυθμίζει την παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών και ελέγχει τη συμμόρφωση των σταθμώνμε το δίκαιο που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με τις πρόνοιες του Νόμου, των Κανονισμών και των όρων της άδειάς τους (τεχνικές προδιαγραφές, προσωπικό, ποιότητα προγραμμάτων, διαφήμιση).

 

Ελέγχει το πραγματικό ιδιοκτησιακό καθεστώς των σταθμών, με σκοπό τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας και της διαφάνειάς τους και τον αποκλεισμό τάσεων συγκέντρωσης ιδιοκτησίας ή δημιουργίας μονοπωλίων.

 

Μεριμνά ώστε να υπάρχει πολιτική και πολιτιστική πολυφωνία και η δυνατότητα πρόσβασης και επιλογής πηγών πληροφόρησης και προγραμμάτων επιμόρφωσης και ψυχαγωγίας.

 

Ασκεί (από τον Απρίλιο του 2004,) μερικό έλεγχο και στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.

Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου διατηρεί στενές σχέσεις και συνεργάζεται με οργανισμούς του εξωτερικού, κυρίως ευρωπαϊκών χωρών, προκειμένου να παρακολουθεί από κοντά τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της ραδιοτηλεόρασης και να συμμετέχει σε συνέδρια και διασκέψεις για θέματα της αρμοδιότητάς της.

Φώτο Γκάλερι

Image
Image