Πέλεκυς

Μέτρο βάρους που χρησιμοποιούσαν στην Αρχαιότητα οι Πάφιοι. Σύμφωνα με τον Ησύχιο, ο πέλεκυς ήταν «δεκάμνους», είχε δηλαδή βάρος δέκα μνων. Ο ίδιος συγγραφέας αναφέρει ως υποδιαίρεση του πελέκεως το «ημιπέλεκκον».