«Πάφος»

Η Εφημερίδα της Πάφου

Image

Με τον τίτλο αυτό κυκλοφόρησαν στην Πάφο μια εφημερίδα και ένα περιοδικό.

 

Η εφημερίδα Πάφος ήταν εβδομαδιαία πολιτική και φιλολογική έκδοση, που κυκλοφόρησε το πρώτο της φύλλο στις 15 Σεπτεμβρίου 1921. Διευθυντής της ήταν ο γνωστός λόγιος, μελετητής και δικηγόρος της Πάφου Λοΐζος Φιλίππου. Η εφημερίδα είχε μέγεθος 52X37 εκ., σχήμα πεντάστηλο (πλάτος στήλης 5 1/2 εκ.) και ήταν τετρασέλιδη.

 

Στην πρώτη σελίδα της πρώτης έκδοσης και κάτω από τον τίτλο Τό Πρόγραμμά μας αναφέρονται ανάμεσα στα άλλα και τα ακόλουθα: Μόνη σχεδόν ἐκ τῶν μεγάλων  ἐπαρχιῶν τῆς νήσου ἡ Πάφος ἐστερεῖτο ἰδίου δημοσιογραφικοῦ  ὀργάνου. Τήν ἔλλειψιν αὐτήν τήν αἰσθητήν πληροῖ  ἡ  ἔκδοσις τῆς ἡμετέρας ἐφημερίδος ἡ  ὁποία δέν ἀμφιβάλλομεν ὅτι θά χαιρετισθῆ μετά χαρᾶς ἀπό πάντα ἐνδιαφερόμενον ὑπέρ τῆς προόδου τοῦ τόπου.... Ἡ  ἐφημερίς μας θά προσφέρει τήν συμβολήν της εἰς τόν τίμιον ἀγῶνα ὑπέρ της ἀναμορφώσεως καί τῆς ἐθνικῆς ἀποκαταστάσεως τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ, τοῦ  ὁποίου τόσον εὐσυνειδήτως ἡ  ἐν τῇ νησῳ  Ἑλληνική δημοσιογραφία ἀπό ἐτῶν διεξάγει καί θά ἐργασθῇ  ἀνενδότως ὑπέρ τῆς προαγωγῆς τῆς ἐπαρχίας μας, ἡ  ὁποία χάρις εἰς τήν Κυβερνητικήν ἀφροντισίαν καί τήν ἀδράνειαν ἡμῶν αὐτῶν περιῆλθεν εἰς κατάστασιν ἀληθῶς ἀξιοθρήνητον. Ἡ  ἀμάθεια εἶναι ἐξηπλωμένη εἰς βαθμόν ἀπίστευτον - τά 84% τοῦ πληθυσμοῦ  ἀγνοοῦσιν ἀνάγνωσιν καί γραφήν - καί κατά φυσικήν συνέπειαν καί τό ἔγκλημα ὁλοέν αὐξάνει ἐν ᾦ  ἡ οἰκονομική καχεξία τοῦ τόπου ἔφθασεν εἰς τό ἀπροχώρητον...

 

Με την Πάφο συνεργάζονταν πολλοί άνθρωποι των γραμμάτων και τεχνών της Πάφου της εποχής εκείνης. Εκτός από την προβολή των τοπικών θεμάτων η εφημερίδα ασχολείτο εκτενώς και με τα ευρύτερα πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και εκκλησιαστικά θέματα που απασχολούσαν την Κύπρο την εποχή εκείνη. Περιελάμβανε επίσης εκλεκτές φιλολογικές και καλλιτεχνικές στήλες.

 

Στην ιστορική της πορεία η εφημερίδα άλλαξε διάφορα μεγέθη για να καταλήξει στο μικρότερο μέγεθος 46X31 εκ., διατήρησε, όμως, το πεντάστηλο σχήμα. Άλλαξε επίσης κατά καιρούς διευθυντές. Έτσι μετά τον Λοΐζο Φιλίππου διευθυντές της εφημερίδας εχρημάτισαν ο Χρ. Κυριακίδης (6.9.1923-10.7.1925) και ο Φ. Θ. Γεωργιάδης (24.12.1925-4.2.1926), ενώ εκδιδόταν από συντακτική επιτροπή για ένα μικρό διάστημα το 1926. Ύστερα από ανάπαυλα μερικών ετών επανεξεδόθη με διευθυντή τον Ε. Μακρίδη (22.5.1931-23.12.1932) και ύστερα πάλι διευθυντή μέχρι το τέλος είχε τον Λοΐζο Φιλίππου.

 

Η Πάφος ανέστειλε την έκδοσή της στις 17 Αυγούστου 1950 αφού έζησε 19 χρόνια και κυκλοφόρησε 995 φύλλα. Ο θάνατός της ταυτίστηκε με τον θάνατο του οραματιστή, εμπνευστή και δημιουργού της Λοΐζου Φιλίππου που συνέβη στις 16 Αυγοπύστου 1950. Το τελευταίο φύλλο της είναι αφιερωμένο στη ζωή και το έργο του Λοΐζου Φιλίππου.

 

 Το περιοδικό 

 

Με τον ίδιο τίτλο κυκλοφόρησε από τον Λοΐζο Φιλίππου την 1η  Σεμπτεβρίου 1935 μηνιαίο περιοδικό φιλολογίας, τέχνης, μελέτης και κριτικής, που υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα φιλολογικά και λογοτεχνικά περιοδικά τα οποία εξεδόθησαν στο νησί. Εκτός από πληθώρα μελετών και άρθρων του Λοΐζου Φιλίππου πάνω σε φιλολογικά, ιστορικά και λαογραφικά θέματα, στο περιοδικό δημοσιεύτηκαν και εργασίες πληθώρας άλλων ανθρώπων των γραμμάτων και τεχνών της εποχής εκείνης όπως του Άντη Περνάρη, του Σωτηράκη Μαρκίδη, του Αντώνη Ιντιάνου και άλλων. Το περιοδικό εξεδίδετο μέχρι τον θάνατο του Λοΐζου Φιλίππου, το 1950.

Φώτο Γκάλερι

Image