Πολεοδομίας και Οικήσεως Τμήμα

Image

Τμήμαπου υπάγεται στο υπουργείο Εσωτερικών και αποστολή του είναι η ρύθμιση της πολεοδομικής και χωροταξικής ανάπτυξης της Κύπρου με βασικό άξονα την αειφορία και σημείο αναφοράς τον άνθρωπο και το δημόσιο συμφέρον. Το Τμήμα εκπονεί Σχέδια Ανάπτυξης και Μελέτες τα οποία και εφαρμόζει μέσω του Πολεοδομικού Ελέγχου. Μέσα από μια σειρά σχεδίων και κινήτρων, το Τμήμα εργάζεται για την αναβάθμιση και τη διατήρηση του φυσικού και κτισμένου περιβάλλοντος. Εκτελεί επίσης σειρά έργων κατασκευής και συντήρησης στους κυβερνητικούς οικισμούς με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.