Αγίων Νήσος

Image

Χαρακτηρισμός που δόθηκε στην Κύπρο από το μεσαιωνικό χρονικογράφο Λεόντιο Μαχαιρά, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού αγίων, Κυπρίων και ξένων, που έζησαν και πέθαναν στο νησί. Στη σχετική παράγραφο του «Χρονικού» του Λεοντίου Μαχαιρά, διαβάζουμε: «Χρῆσιν εἶναι νά φουμίσω τήν ἁγίαν νῆσσον, καί ὃσον τήν φουμίσω δέν θέλω πεῖν ψέματα...» (Μαχ. § 30, έκδοση «Φιλόκυπρος», Λ/σία 1982). Ο χαρακτηρισμός χρησιμοποιήθηκε και από άλλους αργότερα, περιλαμβανομένου και του αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ', που εξέδωσε ένα βιβλίο με τίτλο «Κύπρος, η Αγία Νήσος», στο οποίο αριθμεί 239 Κυπρίους αγίους.

 

Άγιοι της Κύπρου

 

1. ᾿Αββακούμ ὅσιος, 2 Δεκεμβρίου. Τοπική πανήγυρις παρά τό χωρίον Φτερικούδι.

2. ᾿Αναστάσιος ὅσιος, 17 Σεπτεμβρίου. Τοπική πανήγυρις ἐν Περιστερωνοπηγῇ ᾿Αμμοχώστου.

3. Αὐξέντιος ὅσιος, 28 Σεπτεμβρίου. Τοπική πανήγυρις ἐν Κώμῃ Κεπήρ.

4. Αὐξίβιος ἐπίσκοπος Σόλων, 17 Φεβρουαρίου καί 17 Σεπτεμβρίου. Τοπική πανήγυρις ἐν ᾿Αστρομερίτῃ.

5. Βαρνάβας ᾿Απόστολος, 11 ᾿Ιουνίου. Πανήγυρις ἐν τῇ ῾Ιερᾷ Μονῇ ᾿Αποστόλου Βαρνάβα (᾿Αμμόχωστος).

6. Βαρνάβας ὅσιος, 11 ᾿Ιουνίου. Τοπική πανήγυρις εἰς Βᾶσαν Κοιλανίου.

7. Γεώργιος νεομάρτυς, 13 ᾿Απριλίου. ῾Εορτάζεται εἰς τόν ῾Ιερον Ναόν ῾Αγίου Γεωργίου εἰς ῞Αγιον Δομέτιον, ὅπου φυλάττονται καί τά λείψανά του.

8. Γεώργιος Χοζεβίτης ὅσιος, 8 ᾿Ιανουαρίου. Τοπική πανήγυρις εἰς Λεύκαρα.

9. Βαρνάβας καί ᾿Ιλαρίων ὅσιοι, 21 ᾿Οκτωβρίου. Τοπική πανήγυρις εἰς Περιστερῶναν Μόρφου.

10. Δημητριανός ἐπίσκοπος Χύτρων, 6 Νεομβρίου. Τοπική πανήγυρις ἐν Κυθραίᾳ, ᾿Ομορφίτᾳ, ἐν ῾Αγίῳ Δημητριανῷ Πάφου, ἐν Λάρνακι Λαπήθου καί ἐν Φλάσου.

11. Δημητριανός ἐπίσκοπος Ταμασοῦ, 27 ᾿Ιανουαρίου. Τοπική πανήγυρις ἐν Πέρᾳ ᾿Ορεινῆς.

12. ᾿Επίκτητος ὅσιος, 12 ᾿Οκτωβρίου. Τοπική πανήγυρις ἐν ῾Αγίῳ ᾿Επικτήτῳ Κυρηνείας.

13. ᾿Επιφάνιος ἐπίσκοπος Κωσταντίας, 12 Μαΐου. Τοπική πανήγυρις εἰς ῞Αγιον ᾿Επιφάνιον ᾿Ορεινῆς, Δρούσιαν καί ᾿Αλεθρικόν Λάρνακος.

14. ῾Ερμογένης ἱερομάρτυς, 5 ᾿Οκτωβρίου. Τοπική πανήγυρις παρά τό ἀρχαῖον Κούριον (᾿Επισκοπή Λεμεσοῦ).

15. Εὐλάλιος ἐπίσκοπος Λαμπούσης, 22 ᾿Οκτωβρίου. Τοπική πανήγυρις παρά τήν Λάμπουσαν.

16. Εὐτύχιος ὅσιος, 7 Αὐγούστου. Τοπική πανήγυρις ἐν τῇ ῾Ιερᾷ Μονῇ τῶν ῾Ιερέων (῾Αγία Μονή).

17. Εὐφημιανός ὅσιος, 14 Νοεμβρίου. Τοπική πανήγυρις ἐν Λύσῃ.

18. ῾Ηλιόφωτοι ὅσιοι, 13 ᾿Ιουλίου. Τοπική πανήγυρις ἐν τῇ ῾Ιερᾷ Μονῇ ῾Αγίων ῾Ηλιοφώτων, παρά τό χωρίον Κάτω Μονή.

19. ῾Ηρακλείδιος ἐπίσκοπος Ταμασοῦ, 17 Σεπτεμβρίου. Πανήγυρις ἐν τῇ ῾Ιερᾷ Μονῇ ῾Αγίου ῾Ηρακλειδίου, παρά τό χωρίον Πολιτικόν.

20. Θεόδοτος ἐπίσκοπος Κυρηνείας, 2 Μαρτίου. Τοπική πανήγυρις ἐν Κυρηνείᾳ.

21. Θεόδωρος ὅσιος Ταμασεύς, 4 ᾿Οκτωβρίου. Τοπική πανήγυρις ἐν Πολιτικῷ.

22. Θεοσέβιος ᾿Αρσινοΐτης, 12 ᾿Οκτωβρίου. Τοπική πανήγυρις εἰς Φιλοῦσαν Πάφου.

23. Θεοσημείας θαῦμα, ἤτοι θαυματουργική διάσωσις τοῦ ἁγίου Νεοφύτου κατά τήν πτῶσιν αὐτοῦ ἐκ τῆς ἀνωτέρας ἐγκλήστρας, 24 ᾿Ιανουαρίου. Πανήγυρις ἐν τῇ ῾Ιερᾷ Μονῇ ῾Αγίου Νεοφύτου (Πάφος).

24. Θεράπων ἱερομάρτυς, 14 ᾿Οκτωβρίου. Τοπική πανήγυρις ἐν ῾Αγίῳ Θεράποντι Λεμεσοῦ.

25. Θεράπων ἱερομάρτυς, 14 Μαΐου. Τοπική πανήγυρις εἰς ῞Αγιον Θεράποντα Λεμεσοῦ, ᾿Αγγλισίδες Λάρνακος καί ᾿Αγκαστίνα.

26. Θεράπων ὅσιος, 30 ᾿Οκτωβρίου. Τοπική πανήγυρις εἰς Λυθροδόντα.

27. Θύρσος ἐπίσκοπος Καρπασίας, 23 ᾿Ιουλίου. Τοπική πανήγυρις ἐν τῇ ῾Ιερᾷ Μονῇ ῾Αγίου Θύρσου, παρά τήν κωμόπολιν Αἰγιαλούσης.

28. ᾿Ιωάννης Λαμπαδιστής ὅσιος, 4 ᾿Οκτωβρίου. Τοπική πανήγυρις ἐν τῇ ῾Ιερᾷ Μονῇ ῾Αγίου ᾿Ιωάννου τοῦ Λαμπαδιστοῦ, ἐν Καλοπαναγιώτῃ.

29. ᾿Ιωνᾶς ὅσιος, 11 ᾿Οκτωβρίου. Τοπική πανήγυρις παρά τήν Ξυλοτύμβου.

30. Καλανδίων ὅσιος, 26 ᾿Απριλίου. Τοπική πανήγυρις εἰς ᾿Αρόδες Πάφου.

31. Κενδέας ὅσιος, 6 ᾿Οκτωβρίου. Πανήγυρις ἐν τῇ ῾Ιερᾷ Μονῇ ῾Αγίου Κενδέου, παρά τό χωρίον Αὐγόρου καί ἐν τῇ πόλει τῆς Πάφου.

32. Κόνων ὅσιος, 5 Μαρτίου. Τοπική πανήγυρις εἰς τόν ῾Ιερόν Ναόν ῾Αγίου Κόνωνος πλησίον Νέου Χωρίου Πάφου.

33. Κυριακός τῆς Εὐρύχου ὅσιος, 24 Μαΐου. Τοπική πανήγυρις ἐν τῷ Παρεκκλησίῳ τοῦ ῾Οσίου ἐν Εὐρύχου.

34. Κωνσταντῖνος ᾿Αλαμάνος ὁσιομάρτυς, 1 ᾿Ιουλίου. Τοπική πανήγυρις ἐν ῾Ορμήδεια.

35. Λάζαρος τετραήμερος, 17 ᾿Οκτωβρίου (ἀνακομιδή λειψάνων). Πανήγυρις εἰς τόν ῾Ιερόν Ναόν ῾Αγίου Λαζάρου Λάρνακος.

36. Μάμας μάρτυς, 2 Σεπτεμβρίου. Τοπική πανήγυρις εἰς τόν ῾Ιερόν Ναόν ῾Αγίου Μάμαντος Μόρφου, εἰς Τρούλλους Λάρνακος, εἰς ᾿Αλαμινόν Λάρνακος, εἰς ῞Αγιον Μάμαντα Λεμεσοῦ καί εἰς τόν Συνοικισμόν ῾Αγίου Μάμαντος Λακατάμιας.

37. Μέμνων ὅσιος, 28 ᾿Απριλίου. Τοπική πανήγυρις ἐν ῾Αγίῳ Μέμνονι ᾿Αμμοχώστου.

38. Μίκαλλος ὅσιος ἐν ᾿Ακανθοῦ, 7 Αὐγούστου.

39. Μνάσων ἐπίσκοπος Ταμασοῦ, 19 ᾿Οκτωβρίου. Τοπική πανήγυρις ἐν τῷ Παρεκκλησίῳ ὑπαρχούσης ἄλλοτε ὁμωνύμου Μονῆς, παρά τό χωρίον Πολιτικόν.

40. Νεόφυτος ὅσιος, 28 Σεπτεμβρίου καί 12 ᾿Απριλίου. Πανήγυρις ἐν τῇ ῾Ιερᾷ Βασιλικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ ῾Αγίου Νεοφύτου (Πάφος).

41. Νόμων καί Βηχιανός ὅσιοι, 11 Δεκεμβρίου. Τοπική πανήγυρις ἐν τῷ χωρίῳ ᾿Ανάγυιᾳ.

42. ῾Ονησιφόρος ὅσιος, 18 ᾿Ιουλίου. Τοπική πανήγυρις ἐν ᾿Αναρίτᾳ Πάφου.

43. ῾Ομοληταί Μονῆς Καντάρας, 19 Μαΐου. Τοπική πανήγυρις ἐν τῇ ῾Ιερᾷ Μονῇ Καντάρας.

44. Πανάρετος ἐπίσκοπος Πάφου, 1 Μαΐου. Τοπική πανήγυρις ἐν τῇ ῾Ιερᾷ Μονῇ Σταυροβουνίου καί εἰς Κολώνην Πάφου.

45. Πανηγύριος ὅσιος, 15 Μαΐου. Τοπική πανήγυρις ἐν Μαλούντᾳ.

46. Πολύδωρος νεομάρτυς, 3 Σεπτεμβρίου. Τοπική πανήγυρις ἐν τῷ ῾Ιερῷ Ναῷ Τρυπιώτου Λευκωσίας.

47. Πολυχρόνιος ἱερομάρτυς, 7 ᾿Οκτωβρίου. Τοπική πανήγυρις ἐν τοῖς χωρίοις ῞Αγιος Νικόλαος (Λευκονοίκου) καί Μελάναρκα Καρπασίας.

48. Ρηγῖνος καί ᾿Ορέστης μάρτυρες, 20 Αὐγούστου. Τοπική πανήγυρις ἐν Φασούλᾳ Λεμεσοῦ καί ᾿Απλικίῳ Παλαιχωρίου.

49. Συνέσιος ἐπίσκοπος Καρπασίας, 26 Μαΐου. Τοπική πανήγυρις ἐν Ριζοκαρπάσῳ.

50. Σπυρίδων (θαῦμα κατά τῶν ᾿Αγαρηνῶν), 11 Αὐγούστου. Πανήγυρις ἐν τῇ ῾Ιερᾷ Μονῇ ῾Αγίου Σπυρίδωνος ἐν Τρεμετουσιᾷ.

51. Σωζόμενος ἐπίσκοπος, 20 Νοεμβρίου. Τοπική πανήγυρις ἐν Ριζοκαρπάσῳ.

52. Σωζόμενος ὅσιος, 21 Νοεμβρίου. Τοπική πανήγυρις ἐν τῷ χωρίῳ ῞Αγιος Σωζόμενος (παρά τό ᾿Ιδάλιον).

53. Τριφύλλιος πρῶτος ἐπίσκοπος Λήδρας, 13 ᾿Ιουνίου.

54. Τυχικός ἐκ τῶν Ο´ ᾿Αποστόλων, 8 Δεκεμβρίου. Τοπική πανήγυρις ἐν Μεσάνοις Πάφου.

55. Τύχων ἐπίσκοπος ᾿Αμαθοῦντος, 16 ᾿Ιουνίου. Τοπική πανήγυρις ἐν τῷ χωρίῳ ῾Αγίῳ Τύχωνι Λεμεσοῦ.

56. Φίλιππος ἀπόστολος, 31 ᾿Ιουλίου καί 14 Νοεμβρίου. Τοπική πανήγυρις εἰς ῎Αρσος Λεμεσοῦ.

57. Φίλων ἐπίσκοπος Καρπασίας, 24 ᾿Ιανουαρίου. Τοπική πανήγυρις ἐν Ριζοκαρπάσῳ.

58. Φωτεινή ὁσία, 2 Αὐγούστου. Τοπική πανήγυρις ἐν τῷ χωρίῳ ῞Αγιος ᾿Ανδρόνικος Καρπασίας.