Θεοφύλακτος αρχιεπίσκοπος

Image

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Αναφέρεται σε έγγραφο του κώδικος Διονυσίου 489 που ο πρώτος εκδότης του (Σπ. Λάμπρος, Νέος Ἑλληνομνήμων, 15, 1921, σ. 331) χρονολογεί στα 1287, ενώ ο δεύτερος (J. Darrouzes, Revue des Etudes Byzantines, 37,1979,24 υποσημ. 7, σσ. 87, 88, 23 -24) στα 1295/6, θεωρώντας πλαστή συνοδική πράξη. Στο έγγραφο ο Θεοφύλακτος τιτλοφορείται επίσκοπος Σωλέων [sic] καί νορίας Λευκωσίας, δισεπίσκοπος. Απορρίπτεται όμως ο τίτλος πενταεπίσκοπος γι' αυτόν, που φαίνεται να διεκδικούσαν μερικοί επίσκοποι Σολέας - Λευκωσίας, ντε φάκτο αρχιεπίσκοποι μετά το 1260 (Βούλλα Σύπρια*) επειδή προφανώς η επισκοπή τους είχε απορροφήσει άλλες τρεις επισκοπές, σύνολο πέντε, που ενώθηκαν μαζί της μετά τη σταδιακή κατάργηση των δέκα από τις δεκατέσσερεις επισκοπές της Κύπρου μετά τον θάνατο των κατόχων τους μεταξύ 1222 και 1260 (κ.ε.;). Αν η συνοδική πράξη του 1295/6 είναι πλαστή, τότε και ο Θεοφύλακτος είναι ανύπαρκτος. Παρά ταύτα νομίζουμε ότι αντανακλά ιστορικές πραγματικότητες, αν και κάπως αλλοιωμένες.