Πουλιά της Κύπρου

Image

Η Κύπρος βρίσκεται σε εξαιρετικά σημαντική, από πολλές απόψεις, γεωγραφική θέση. Βρίσκεται μεταξύ τριών ηπείρων. Έτσι είναι φυσικό, μεταξύ άλλων, να συγκεντρώνει και μια μεγάλη ποικιλία πουλιών και των τριών ηπείρων (Ευρώπης, Ασίας, Αφρικής) εκτός από τα πολλά ενδημικά και γηγενή είδη. Η Κύπρος είναι επίσης πρώτη στον μεσογειακό χώρο στον τομέα της φιλοξενίας εκατομμυρίων πουλιών κατά περιόδους, και συγκεκριμένα κατά τη μετανάστευση των πουλιών προς την Αφρική το φθινόπωρο για να διαχειμάσουν και αντίθετα την άνοιξη προς την Ευρώπη για να γεννήσουν. Μεταξύ των ειδών που μεταναστεύουν πολλά διαχειμάζουν και στην ίδια την Κύπρο, κυρίως στις δυο αλυκές (Λεμεσού και Λάρνακας) αλλά και σε διάφορους άλλους βιότοπους του νησιού. Και των ειδών αυτών που διαχειμάζουν στην Κύπρο οι αριθμοί είναι πολύ μεγάλοι. Μελέτες που έχουν γίνει κατά τα τελευταία χρόνια έχουν αποδείξει τεράστιους αριθμούς. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι μόνο από τη χερσόνησο του Ακρωτηρίου περνούν ή και διαχειμάζουν περί τα 100.000.000 πουλιά τον χρόνο, διαφόρων ειδών! Όμως ταυτόχρονα παρατηρείται και το φαινόμενο τα ενδημικά είδη να αριθμούν πάρα πολύ λίγα μέλη, εξ αιτίας σημαντικής μείωσης του αριθμού τους για διάφορους λόγους. Μάλιστα μείωσης σε τέτοιο βαθμό, ώστε σήμερα να κινδυνεύουν με αφανισμό και μερικά έχουν ήδη εξοντωθεί, όπως ο μοναδικός νεροκόσσυφος. Όσον δε αφορά μερικά είδη που έρχονται στην Κύπρο για να γεννήσουν, όπως η σκαλιφούρτα, η δακκαννούρα, το σιταροπούλλιν κ.α., ο αριθμός τους έχει και πάλι μειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό εξ αιτίας κυρίως του κυνηγίου του φθινοπώρου και της άνοιξης.

 

Στην Κύπρο απαντώνται συνολικά περί τα 350 είδη πουλιών. Από τα είδη αυτά 2 μόνο είναι γηγενή, άλλα 35 είναι ενδημικά και τα υπόλοιπα 313 είδη είναι αποδημητικά.

 

Τα περισσότερα είδη πουλιών, που είτε είναι ενδημικά είτε περνούν από την Κύπρο σαν μετανάστες το φθινόπωρο και την άνοιξη, περιλαμβάνονται στη Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια ως αυτοτελή λήμματα όπου δίνονται για το καθένα λεπτομερείς περιγραφές, φωτογραφίες, λαογραφικά στοιχεία όπου υπάρχουν, καθώς κι αναφορές αρχαίων συγγραφέων κι άλλες λεπτομέρειες. Η καταχώρησή τους είναι με βάση το κυπριακό όνομα του κάθε είδους, όπου υπάρχει.

 

Στο γενικό αυτό λήμμα παρατίθεται πλήρης κατάλογος πουλιών που απαντώνται στην Κύπρο, κατά οικογένεια και με βάση το τοπικό κυπριακό τους όνομα, όταν υπάρχει. Δίπλα δίνεται η επιστημονική τους ονομασία. Τα αυτοτελή λήμματα για το κάθε είδος μπορεί να τα αναζητήσει ο αναγνώστης στους τόμους της Μεγάλης Κυπριακής Εγκυκλοπαίδειας με βάση το κυπριακό τους όνομα που δίνεται εδώ.

 

Στον πιο κάτω κατάλογο δίνονται κωδικοποιημένα μερικά βασικά χαρακτηριστικά του κάθε είδους πουλιών, σε σχέση προς την Κύπρο, με την παράθεση (δίπλα από το κάθε είδος) αναλόγων γραμματικών συμβόλων ως εξής:

 

ΠΕ = Περαστικός Επισκέπτης, φθινόπωρο-άνοιξη.

ΠΕ(Φ) = Περαστικός Επισκέπτης, μόνο το φθινόπωρο.

ΠΕ(Α) = Περαστικός Επισκέπτης, μόνο την άνοιξη.

ΧΕ = Χειμερινός Επισκέπτης.

ΚΕ = Καλοκαιρινός Επισκέπτης.

ΜΚ - Μόνιμος Κάτοικος.

Γ = Γεννά στην Κύπρο.

Έχει Γ= Έχει γεννήσει.

Σ = Σπάνιο.

Ε = Επισκέπτης.

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΥΛΙΩΝ

 

Οικ. Policipitidae:

001. Κωλοβούττης - Tachybaptus ruficollis                                                    ΧΕ-Έχει Γ

002. Κωλοβούττης - Podiceps cristatus                                                           ΧΕ-Έχει Γ

003. Κωλοβούττης - Podiceps nigricollis                                                         Σ-ΧΕ

004. Κωλοβούττης - Podiceps auritus                                                             ΧΕ-Έχει Γ

 

Οικ. Procellariidae:

005. ; Puffinus puffinus                                                                                                   Σ-Ε

006. ; Calonectris diomedea                                                                                           Σ-Ε

 

Oικ. Hydrobatidae:

007. ; Hydrobates pelagicus                                                                                          Σ-Ε

 

Oικ. Phalacrocoracidae:

008. Καραπαττάς - Phalacrocorax aristotelis                                                                ΜΚ

009. Καραπαττάς - Phalacrocorax carbo                                                                      Σ-Ε

 

Oικ.: Pelecanidae:

010. Πελεκάνος - Pelecanus onocrotalus                                                                   Σ-ΧΕ

011. Πελεκάνος – Pelecanus crispus                                                                          Σ-ΠΕ

 

Οικ. Ardeidae:

012. Βορτακοφάς -Botaurus stellaris                                                                          Σ-ΧΕ

013. Βορτακοφάς -Ixobryhus minutus                                                                            ΠΕ

014. Βορτακοφάς - Nycticorax nycticorax                                                                     ΠΕ

015. Βορτακοφάς - Ardeola ralloides                                                                             ΠΕ

016. Βορτακοφάς - Bubulcus ibis                                                                               Σ-ΠΕ

017. Βορτακοφάς - Egretta alba                                                                       Σ-ΧΕ, Σ-ΠΕ

018. Χανούμισσα - Egretta garzetta                                                                       ΧΕ, ΠΕ

019. Χανούμισσα - Ardea cinerea                                                                         ΧΕ, ΠΕ

020. Χανούμισσα - Ardea purpurea                                                                    Σ-ΧΕ, ΠΕ

 

Oικ. Ciconiidae:

021. Μαυροπελαργός - Ciconia nigra                                                                        Σ-ΠΕ

022. Πελαργός - Ciconia ciconia                                                                               Σ-ΠΕ

 

Oικ. Threskiornithidae:

023. Χαλκόκοτα - Plegadis falcinellus                                                                            ΠΕ

024. Κουταλομούττας - Platalea leucorodia                                                              Σ-ΠΕ

 

Oικ. Phoenicopteridae:

025. Φλαμίγκος - Phoenicopterus ruber                                                                 ΧΕ, ΠΕ

 

Oικ. Anatidae:

026. Κύκνος - Cygnus olor                                                                                        Σ-ΧΕ

027. Κύκνος - Cygnus cygnus                                                                                   Σ-ΧΕ

028. Κολοκοσ΄ήνα - Anser anser                                                                              Σ-ΧΕ

029. Κολοκοσ΄ήνα - Anser albifrons                                                                             ΧΕ

030. Κολοκοσ΄ήνα - Anser fabalis                                                                             Σ-ΧΕ

031. Αρκόσ΄ηνα - Branta bernicla                                                                                 Σ-Ε

032. Αρκόσ΄ηνα - Branta ruficollis                                                                                 Σ-Ε

033. Αρκόσ΄ηνα - Alopochen aegyptiacus                                                                  Σ-ΧΕ

 

Oικ. Anatinae:

034. Αρκοπαπίρα - Tadorna ferruginea                                                                      Σ-ΧΕ

035. Αρκοπαπίρα - Tadorna tadorna                                                                      ΧΕ, ΠΕ

036. Αρκοπαπίρα - Anas penelope                                                                         ΧΕ, ΠΕ

037. Κάτσουρος - Anas strepera                                                                        Σ-ΧΕ, ΠΕ

038. Σαρσέλλιν - Anas crecca                                                                               ΧΕ, ΠΕ

039. Κανναούρα - Anas platyrhynchos                                                              ΧΕ, Έχει Γ

040. Ψαλιονούρα - Anas acuta                                                                           Σ-ΧΕ, ΠΕ

041. Σαρσέλλιν - Anas querquedula                                                                 ΠΕ, Έχει Γ

042. Αρκοπαπίρα - Anas clypeata                                                              ΠΕ, ΧΕ, Έχει Γ

043. Αρκοπαπίρα - Anas angustirostris                                                         Σ- ΠΕ, Έχει Γ

044. Αρκοπαπίρα - Netta rufina                                                                                 Σ-ΧΕ

045. Αρκοπαπίρα - Aythya ferina                                                                           ΧΕ, ΠΕ

046. Αρκοπαπίρα - Aythya nyroca                                                                      Σ-ΧΕ, ΠΕ

047. Ππισκουντούρα - Aythya fuligula                                                           Σ-ΧΕ, Έχει Γ

048. Αρκοπαπίρα - Aythya marila                                                                              Σ-ΧΕ

049. Αρκοπαπίρα - Bucephala clangula                                                                      Σ-ΧΕ

050. Αρκοπαπίρα - Melanitta nigra                                                                            Σ-ΧΕ

051. Αρκοπαπίρα - Mergus albellus                                                                           Σ-ΧΕ

052. Αρκοπαπίρα - Mergus serrator                                                                          Σ-ΧΕ

053. Αρκοπαπίρα - Mergus merganser                                                                       Σ-ΧΕ

054. Αρκοπαπίρα -  Oxyura leucocephala                                                                  Σ-ΧΕ

 

Oικ. Accipitridae:

055.    ; Milvus milvus                                                                                                  ΠΕ(Φ)

056.    ; Milvus migrans                                                                                                     ΠΕ

057.    ; Elanus caeruleus                                                                                                  Σ-Ε

058.   ; Gypaetus barbatus                                                                                              Σ-Ε

059. Ασπρόγυπας - Neophron percnopterus                                                                 Σ-Ε

060. Γύπας - Gyps fulvus                                                                                              ΜΚ

061. Μαυρόγυπας - Aegypius monachus                                                              Ήταν ΜΚ 

062. - - - Circus aeruginosus                                                                                    ΧΕ, ΠΕ

063. - - - Circus cyaneus                                                                                      Σ-ΧΕ, ΠΕ

064. - - - Circus macrourus                                                                                  Σ-ΧΕ, ΠΕ

065. - - - Circus pygargus                                                                                           Σ-ΠΕ

066. - - - Accipiter gentilis                                                                                Σ-ΧΕ, Σ-ΠΕ

067. - - - Accipiter nisus                                                                                       XE, Σ-ΠΕ

068. - - - Accipiter brevipes                                                                                            Σ-Ε

069. - - - Buteo buteo                                                                                                 Σ-ΧΕ

070. - - - Buteo lagopus                                                                                              Σ-ΧΕ

071. - - - Buteo rufinus                                                                                   Σ-ΧΕ

072. - - - Pernis apivorus                                                                                                 ΠΕ

073. - - - B. b. vulpinus                                                                                            ΠΕ (Φ)

074. Αετός - Aquila clanga                                                                                         Σ-ΠΕ

075. Αετός - Aquila pomarina                                                                         Σ-ΠΕ

076. Γεράκα - Aquila heliaca                                                                                        MK

077. Αετός - Aquila chrysaetos                                                                                      Σ-Ε

078. Περτικοσ΄άχινον - Hieraeetus fasciatus                                                                 ΜΚ

079. - - - Circaetus gallicus                                                                                          Σ-ΠΕ

080. - - - Hieraeetus pennatus                                                                          Σ-ΧΕ, Σ-ΠΕ

081. - - - Falco naumanni                                                                               Σ-ΧΕ, Σ-ΠΕ

082. - - - Falco tinnunculus                                                                                             MK

083. - - - Falco columbarius                                                                             Σ-ΧΕ, Σ-ΠΕ

084. - - - Falco subbuteo                                                                                    ΠΕ, Έχει Γ

085. - - - Falco vespertinus                                                                                             ΠΕ

086. Μαυρομμάτης - Falco eleonorae                                                          KE, Γ

087. - - - Falco peregrinus                                                                               Σ-ΜΚ, Σ-ΠΕ

088. - - - Falco cherrug                                                                                    Σ-ΧΕ, Σ-ΠΕ

089. - - - Falco biarmicus                                                                                  Σ-ΧΕ, Σ-ΠΕ

090. - - - Falco concolor                                                                                               Σ-Ε

 

Oικ. Phasianidae:

091. Πέρτικα - Alectoris chukar                                                                                    MK

092. Φραγκολίνα - Francolinus francolinus                                                                   MK

093. Λαρτοκουντούριν - Coturnix coturnix                                                           MK, ΠΕ

 

Oικ. Rallidae:

094. Νεραλλίδιν - Rallus aquaticus                                                          XE, ΠΕ, Έχει Γ

095. Νεραλλίδιν - Porzana porzana                                                                        Σ-ΠΕ

096. Νεραλλίδιν - Porzana parva                                                                                 ΠΕ

097. Νεραλλίδιν - Porzana pusilla                                                                            Σ-ΠΕ

098. Ορτυκομάνα - Crex crex                                                                                  Σ-ΠΕ

099. Αρκοπετείναρον - Gallinula chloropus                                            XE, ΠΕ, Έχει Γ

100. - - - Porphyrula alleni                                                                                          Σ-Ε

101. - - - Porphyrio porphyrio                                                                                     Σ-Ε

102. Καραπαττάς - Fulica atra                                                       XE, ΠΕ, Έχει Γ

 

Oικ. Otididae:

103. Αρκόγαλος - Otis tarda                                                                                        Σ-Ε

104. Αρκόγαλος - Otis tetrax                                                                                       Σ-Ε

105. Αρκόγαλος - Chlamydotis undulata                                                                       Σ-Ε

 

Oικ. Gruidae:

106. Γερανός - Grus grus                                                                                   Σ-ΧΕ, ΠΕ

107. Γερανός - Anthropoides virgo                                                                                ΠΕ

 

Oικ. Charadriidae:

108. Νεραλλίδιν - Haemadopus ostralegus                                                             Σ- ΠΕ

109. Νεραλλίδιν - Charadrius hiaticula                                                    Σ-ΧΕ, ΠΕ

110. Νεραλλίδιν - Charadrius dubius                                                                 ΠΕ, Έχει Γ

111. Νεραλλίδιν - Charadrius alexandrinus                                                              XE, ΠΕ

112. Νεραλλίδιν - Charadrius leschenaultii                                                           Σ-ΧΕ, ΠΕ

113. Νεραλλίδιν - Charadrius mongolus                                                                        Σ-Ε

114. Νεραλλίδιν - Eudromias morinellus                                                                     Σ-ΧΕ

115. Νεραλλίδιν - Pluvialis apricaria                                                                Σ-ΧΕ, Σ-ΠΕ

116. Νεραλλίδιν - Pluvialis squatarola                                                              Σ-ΧΕ, Σ-ΠΕ

117. Λαζούριν - Vanellus vanellus                                                                     ΧΕ, ΠΕ (Φ)

118. Λαζούριν- πελλοκατερίνα - Vanellus spinosus                                                          Σ-ΧΕ, ΠΕ, Έχει Γ 

119. Λαζούριν - Vanellus leucurus                                                                                 Σ-Ε

120. Νεραλλίδιν - Arenaria interpres                                                                          Σ-ΠΕ

 

Oικ. Scolopacidae:

121. Νεραλλίδιν - Calidris minuta                                                                                  ΧΕ

122. Νεραλλίδιν - Calidris temminckii                                                                        Σ-ΧΕ

123. Νεραλλίδιν - Calidris alpina                                                                            ΧΕ, ΠΕ

124. Νεραλλίδιν - Calidris ferruginea                                                                   Σ-ΧΕ, ΠΕ

125. Νεραλλίδιν - Calidris canutus                                                                Σ-ΧΕ, ΠΕ (Φ)

126. Νεραλλίδιν - Calidris alba                                                                          Σ-ΧΕ, ΠΕ

127. Νεραλλίδιν - Philomachus pugnax                                                                  ΧΕ, ΠΕ

128. Νεραλλίδιν - Limicola falcinellus                                                                        Σ-ΠΕ

129. Νεραλλίδιν - Tringa erythropus       

130. Νεραλλίδιν - Tringa totanus                                                                                  ΧΕ

131. Νεραλλίδιν - Tringa stagnatilis                                                                              ΠΕ

132. Νεραλλίδιν - Tringa nebularia                                                                    Σ-ΧΕ, ΠΕ

133. Νεραλλίδιν - Tringa glareola                                                                      Σ-ΧΕ, ΠΕ

134. Νεραλλίδιν - Tringa hypoleucos                                                                 Σ-ΧΕ, ΠΕ

135. Νεραλλίδιν - Tringa cinereus                                                                             Σ-ΠΕ

136. Νεραλλίδιν - Limosa limosa                                                                              Σ-ΧΕ

137. Νεραλλίδιν - Limosa lapponica                                                                         Σ-ΠΕ

138. Νεραλλίδιν - Numenius arquata                                                                           Σ-Ε

139. Νεραλλίδιν - Numenius tenuirostris                                                             Σ-ΧΕ, ΠΕ

140. Νεραλλίδιν - Numenius phaeopus                                                                     Σ-ΠΕ

141. Πικάτσα - Scolopax rusticola                                                                                 ΧΕ

142. Πικατσόνιν - Gallinago gallinago                                                             Σ-ΧΕ, Σ- ΠΕ

143. Πικατσόνιν - Gallinago media                                                                 Σ-ΧΕ, Σ- ΠΕ

144. Πικατσόνιν - Lymnocryptes minimus                                                      Σ-ΧΕ, Σ- ΠΕ

145. Καλαμοζάμπης - Himantopus himantopus                                                           ΠΕ(Α)

146. - - - Recurvirostra avosetta                                                                           Σ-ΧΕ, ΠΕ

 

 

Οικ. Glareolidae:

147. - - - Glareola nordmanni                                                                                      Σ-ΠΕ

148. - - - Glareola pratincola                                                                              ΠΕ, Έχει Γ

149. - - - Cursorius cursor                                                                                               Σ-Ε

 

Oικ. Phalaropodidae:

150. - - - Phalaropus lobatus                                                                                       Σ-ΠΕ

 

Oικ. Stercorariidae:

151. - - - Stercorarius parasiticus                                                                                   

 

Oικ. Laridae:

152. Γλάρος ο ελαιόπους - Larus audouinii                                                             ΜΚ, Γ

153. Γλάρος - Larus genei                                                                                      ΧΕ, ΠΕ

154. Γλάρος - Larus ichthyaetus                                                                                   Σ-Ε

155. Γλάρος - Larus ridibundus                                                                                    Σ-Ε

156. Γλάρος - Larus minutus                                                                                  ΧΕ, ΠΕ

157. Γλάρος - Larus melanocephalus                                                             Σ-ΧΕ, Σ-ΠΕ

158. Γλάρος - Larus argentatus                                                                                ΜΚ, Γ

159. Γλάρος - Larus fuscus                                                                                  Σ-ΧΕ, ΠΕ

160. Γλάρος - Larus marinus                                                                                         Σ-Ε

161. Γλάρος - Larus canus                                                                                            Σ-Ε

162. Γλάρος - Rissa tridactyla                                                                                       Σ-Ε

163. Θαλασσοχελιδόνι - Gelochelidon nilotica                                                    ΠΕ

164. Θαλασσοχελιδόνι - Hydroprogne tschegrava                                                        Σ-Ε

165. Θαλασσοχελιδόνι - Sterna sandvicensis                                                                Σ-Ε

166. Θαλασσοχελιδόνι - Sterna hirundo                                                              Σ-ΧΕ, ΠΕ

167. Θαλασσοχελιδόνι - Sterna paradisaea                                                                  Σ-Ε

168. Θαλασσοχελιδόνι - Sterna albifrons                                                                       ΠΕ

169. Θαλασσοχελιδόνι - Chlidonias niger                                                                      ΠΕ

170. Θαλασσοχελιδόνι - Chlidonias leucopterus                                                            ΠΕ

171. Θαλασσοχελιδόνι - Chlidonias hybrida                                                                  ΠΕ

 

Οικ. Pteroclidae:

172. Σπουρτάλα - Pterocles orientalis                                                                           MK

173. Σπουρτάλα - Pterocles alchata                                                                               Σ-Ε

 

Οικ. Columbidae:

174. Αρκοπέζουνον - Columba livia                                                                            MK

175. Φασσοπέζουνον - Columba oenas                                                               MK, ΠΕ

176. Φάσσα - Columba palumbus                                                                         MK, ΠΕ

177. Δεκαοχτούρα - Streptopelia decaoto                                             MK (Εξοντώθηκε)

178. Φιλικουτούνιν - Streptopelia risoria                                                                      MK

179. Τρυόνιν - Streptopelia turtur                                                                              ΠΕ, Γ

 

Οικ. Cuculidae:

180. Κούκος - Clamator glandarius                                                                           ΠΕ, Γ

181. Κούκος - Cuculus canorus                                                                                ΠΕ, Γ

 

Οικ. Tytonidae:

182. Αθρωποπούλλιν - Tyto alba                                                                            ΜΚ, Γ

 

Oικ. Strigidae:

183. Αρκόθουπος - Asio otus                                                                 ΠΕ, ΜΚ, Γ

184. - - -   Asio flameus                                                                                        Σ-ΧΕ, ΠΕ

185. Θουπίν - Otus scops                                                                                         ΜΚ, Γ

186. Κουκκουφκιάος - Athena noctua                                                                      ΜΚ, Γ

187. - - - Strix aluco                                                                                                 ΜΚ, Γ

 

Oικ. Caprimulgidae:

188. Νυχτοπάτης - Caprimulgus europaeus                                                              ΜΚ, Γ

189. Νυχτοπάτης - Caprimulgus aegypticus                                                                   ΠΕ

 

Oικ. Apodidae:

190. Πετροσ΄ελίονον - Apus apus                                                                            ΚΕ, Γ

191. Σταχτοπετροσ΄ελίονον - Apus pallidus                                                             ΚΕ, Γ

192. Ασπροπετροσ΄ελίδονον - Apus melpa                                                              ΚΕ, Γ

 

Oικ. Alcedinidae:

193. Αλκυόνη - Alcedo atthis                                                                           ΠΕ, ΜΚ, Γ

194. - - - Halcyon smyrnensis                                                                                      Σ-ΧΕ

195. - - - Ceryle rudis                                                                                                    Σ-Ε

 

Oικ. Meropidae:

196. Μελισσοφάος - Merops apiaster                                                              ΠΕ, ΜΚ, Γ

197. Μελισσοφάος - Merops superciliosus                                                                    ΠΕ

 

Oικ. Coraciidae:

198. Κράνκα - Coracias garrulus                                                                                ΚΕ, Γ

 

Oικ. Upupidae:

199. Πουπούξιος - Upupa epops                                                                       ΠΕ, ΚΕ, Γ

 

Oικ. Picidae:

200. Θερκοπούλλιν - Synx torquilla                                                                        ΧΕ, ΠΕ

 

Oικ. Alaudidae:

201. Τρασ΄ιλούα - Calandrella cinerea                                                               ΠΕ, ΚΕ, Γ

202. Τρασ΄ιλούα - Calandrella rufescens                                                            ΠΕ, ΚΕ, Γ

203. Τρασ΄ίλα - Melanocorypha calandra                                                                ΜΚ, Γ

204. Τρασ΄ίλα - Melanocorypha dimaculata                                                                   ΧΕ

205. Σκορταλλός - Galerida cristata                                                                        ΜΚ, Γ

206. Τρασ΄ιλούα - Lullula arborea                                                                           ΜΚ, Γ

207. Τρασ΄ίλα - Alauda arvensis                                                                                    ΧΕ

 

Oικ. Hirundinidae:

208. Χελιδόνι - Hirundo rustica                                                                          ΠΕ, ΚΕ, Γ

209. - - - Hirundo daurica                                                                                   ΠΕ, ΚΕ, Γ

210. Σταχτοσ΄ιλίονον - Hirundo rupestris                                                                 ΜΚ, Γ

211. Σταχτοσ΄ιλίονον - Hirundo obsoleta                                                                 ΜΚ, Γ

212. Ασπροσ΄ιλίονον - Delichon urbica                                                              ΠΕ, ΚΕ, Γ

213. Ασπροσ΄ιλίονον - Riparia riparia                                                                            ΠΕ

 

Oικ. Motacillidae:

214. - - - Anthus trivialis                                                                                                 ΠΕ

215. - - - Anthus pratensis                                                                                        ΠΕ, ΧΕ

216. - - - Anthus cervinus                                                                                        ΠΕ, ΧΕ

217. - - - Anthus gustavi                                                                                                Σ-Ε

218. - - - Anthus spinoletta                                                                                      ΧΕ, ΠΕ

219. - - - Anthus campestris                                                                                 Σ-ΧΕ, ΠΕ

220. Ζευκαλάτης - Motacilla alba                                                                       ΧΕ, ΚΕ, Γ

221. Ζευκαλάτης - Motacilla cinerea                                                                       ΠΕ, ΧΕ

222. Ζευκαλάτης - Motacilla citreola                                                                             Σ-Ε

223. Ζευκαλάτης - Motacilla flava                                                                                  ΠΕ

224. Ζευκαλάτης - Μ. f. flava                                                                                     ΠΕ

225. Ζευκαλάτης - Μ. f. thunbergi                                                                                 ΠΕ

226. Ζευκαλάτης - Μ. f. cinereocapilla                                                              ΠΕ, ΚΕ, Γ

227. Ζευκαλάτης - Μ. f. feldegg                                                                        ΠΕ, ΚΕ, Γ

 

Οικ. Laniidae:

228. Δακκαννούρα - Lanius excubitor                                                                          Σ-Ε

229. Δακκαννούρα - Lanius minor                                                                                 ΠΕ

230. Δακκαννούρα - Lanius nubicus                                                                   ΠΕ, ΚΕ, Γ

231. Δακκαννούρα - Lanius senator                                                                              ΠΕ

232. Δακκαννούρα - Lanius collurio                                                                   ΠΕ, ΚΕ, Γ

 

Oικ. Pycnonotidae:

233. - - - Pycnonotus capensis                                                                                      Σ-Ε

 

Oικ. Bombycillidae:

234. - - - Bombycilla garrulus                                                                                     Σ-ΧΕ

 

Oικ. Cinclidae:

235. Νεροκόσσυφος - Cinclus cinclus olimpicus                                                          ΜΚ

 

Oικ. Troglodytidae:

236. Τρυποκαρύδιν - Troglodytes troglodytes                                                          ΜΚ, Γ

 

Oικ. Certhiidae:

237. - - - Certhia brachydactyla                                                                                ΜΚ, Γ

238. - - - Tichodroma muraria                                                                                         ΧΕ

 

Oικ. Prunellidae:

239. - - - Prunella modularis                                                                                       Σ-ΧΕ

 

Oικ. Sylviidae:

240. - - - Locustella naevia                                                                                          Σ-ΧΕ

241. - - - Locustella luscinioides                                                                                  Σ-ΠΕ

242. - - - Locustella fluviatilis                                                                                       Σ-ΠΕ

243. - - - Acrocephalus dumetorum                                                                              Σ-ΠΕ

244. - - - Acrocephalus palustris                                                                                  Σ-ΠΕ

245. - - - Acrocephalus scirpaceus                                                                       ΠΕ, ΚΕ, Γ

246. - - - Acrocephalus arundinaceus                                                                             ΠΕ

247. - - - Acrocephalus melanopogon                                                                          Σ-ΧΕ

248. - - - Acrocephalus paludicola                                                                                  Σ-Ε

249. - - - Acrocephalus schoenobaenus                                                                           ΠΕ

250. - - - Cettia cetti                                                                                                          MK, Γ

251. Δουλαππάρης - Cisticola juncidis                                                         MK, Γ

252. Hippolais icterina                                                                                         Σ-Ε

253. Hippolais polyglotta                                                                                                Σ-Ε

254. Hippolais pallida                                                                                          ΠΕ, ΚΕ, Γ

255. Hippolais olivetorum                                                                                               Σ-Ε

256. Sylvia communis                                                                                                      ΠΕ

257. Sylvia curruca                                                                                                           ΠΕ

258. Sylvia borin                                                                                                             ΠΕ

259. Sylvia nisoria                                                                                                        Σ-ΠΕ

260. Αμπελοπούλλιν - Sylvia atricapilla                                                                 ΧΕ, ΠΕ

261. - - - Sylvia hortensis                                                                                                 ΠΕ

262. - - - Sylvia melanocephala                                                                                ΧΕ, ΠΕ

263. - - - Sylvia ruppelli                                                                                            ΧΕ, ΠΕ

264. - - - Sylvia melanothorax                                                                     MK, Γ

265. - - - Sylvia nana                                                                                                      Σ-Ε

266. - - - Sylvia cantillans                                                                                                 ΠΕ

267. - - - Sylvia conspicillata                                                                                     MK, Γ

268. - - - Phylloscopus trochilus                                                                               ΧΕ, ΠΕ

269. - - - Phylloscopus collybita                                                                               ΧΕ, ΠΕ

270. - - - Phylloscopus sibilatrix                                                                                      ΠΕ

271. - - - Phylloscopus bonelli                                                                            ΠΕ

272. - - - Phylloscopus fuscatus                                                                                       Σ-Ε

273. - - - Phylloscopus inornotus                                                                                     Σ-Ε

274. - - - Regulus regulus                                                                                          Σ-ΧΕ

275. - - - Regulus ignicapillus                                                                                       Σ-ΧΕ

 

Οικ. Muscicapidae:

276. - - - Muscicapa striata                                                                                 ΠΕ, ΚΕ, Γ

277. - - - Ficedula hypoleuca                                                                                          ΠΕ

278. - - - Ficedula albicollis                                                                                             ΠΕ

279. - - - Ficedula parva                                                                                                Σ-Ε

 

Οικ. Turdidae:

280. - - - Saxicola torquata                                                                                             XE

281. - - - Saxicola rubetra                                                                                               ΠΕ

282. Πετροκόσσυφος - Monticola solitarius                                                    ΠΕ, ΜΚ, Γ

283. - - - Monticola saxatilis                                                                                        Σ-ΠΕ

284. Σκαλιφούρτα - Oenanthe oenanthe                                                                         ΠΕ

285. Σκαλιφούρτα - Oenanthe deserti                                                                            ΧΕ

286. Σκαλιφούρτα - Oenanthe isabellina                                                                         ΠΕ

287. Σκαλιφούρτα - Oenanthe hispanica                                                                        ΠΕ

288. Σκαλιφούρτα - Oenanthe cypriaca                                                                     ΚΕ, Γ

289. Σκαλιφούρτα - Oenanthe finschii                                                                        ΧΕ

290. Σκαλιφούρτα - Oenanthe leucopyga                                                                    Σ-ΠΕ

291. Σκαλιφούρτα - Oenanthe monacha                                                                     Σ-ΠΕ

292. Σκαλιφούρτα - Cercotrichas galactores                                                               Σ-ΠΕ

293. Καρβουνιάρης - Phoenicurus ochruros                                                                   ΧΕ

294. Κοτσ΄ινονούρης - Phoenicurus phoenicurus                                                        ΠΕ

295. Κοτσ΄ινονούρης - P. p. samanisicus                                                                    ΠΕ

296. Κοτσ΄ινοπούππουφος - Erithacus rubecula                                                           ΧΕ

297. Αηδόνι - Luscinia megarhynchos                                                                    ΚΕ, Γ

298. Αηδόνι - Luscinia luscinia                                                                                    ΠΕ

299. - - - Luscinia svecica                                                                                            ΧΕ, ΠΕ

300. - - - Tarsiger cyanurus                                                                                                  Σ-Ε

301. - - - Irania gutturalis                                                                                                   Σ-Ε

302. Μαυρόπουλλος - Turdus merula                                                                          ΧΕ

303. Πετειναρής - Turdus torquatus                                                                             ΧΕ

304. Τσαρτσάρα - Turdus pilaris                                                                                 ΧΕ

305. Τζ΄ίκλα κοτσ΄ινοφτέρα - Turdus iliacus                                                               ΧΕ

306. Τζ΄ίκλα - Turdus philomelos                                                                                ΧΕ

307. Τρυονότζ΄ικλα -Turdus viscivorus                                                                        ΧΕ

 

Oικ. Paridae:

308. Πεμπετσούιν - Parus ater cypriotes                                                                 ΜΚ, Γ

309. Τσαγκαρούιν - Parus major                                                                            ΜΚ, Γ

310. - - - Panurus biarmicus                                                                                         ΧΕ

311. - - -   Remiz pendulinus                                                                                          ΧΕ

 

Oικ. Emberizidae:

312. Τριζάρα - Emberiza calandra                                                                          ΜΚ, Γ

313. - - - Emberiza cia                                                                                                 Σ-Ε

314. - - -Emberiza leucocephala                                                                                Σ-ΧΕ

315. - - - Emberiza citrinella                                                                                        Σ-Ε

316. - - -   Emberiza cineracea                                                                                     Σ-Ε

317. Σιταροπούλλιν - Emberiza caesia                                                                    ΚΕ, Γ

318. - - - Emberiza hortulana                                                                                        ΠΕ

319. - - - Emberiza aureola                                                                                          Σ-Ε

320. Τιρίλινκος - Emberiza melanocephala                                                              ΚΕ, Γ 

321. - - - Emberiza schoeniclus                                                                                    ΧΕ

 

Οικ. Fringillidae:

322. Σπίννος - Fringilla coeleps                                                                                MK, Γ

323. - - -   Fringilla montifringilla                                                                                     XE

324. Ζγαρτίλιν - Carduelis carduelis                                                                         MK, Γ

325. Δκιολαρούιν - Carduelis spinus                                                                   Σ-ΧΕ, ΠΕ

326. Φλόρος - Carduelis chloris                                                                               MK, Γ

327. - - - Pyrrhula pyrrhula                                                                                           Σ-ΧΕ

328. Αρκόσπιννος - Coccothraustes coccothraustes                                                     XE

329. - - - Acanthis flammea                                                                                          Σ-ΧΕ

330. Τσακροσγάρτιλον - Acanthis cannabina                                                           MK, Γ

331. - - - Serinus pusillus                                                                                                 ΧΕ

332. - - - Serinus serinus                                                                                             MK, Γ

333. - - - Rhodopechys githaginea                                                                                     Σ-Ε

334. - - - Rhodopechys erythrinus                                                                                   Σ-Ε

335. Πιλονοφάς - Loxia curvirostra                                                                          MK, Γ

336. - - -    Loxia leucoptera                                                                                        Σ-ΧΕ

 

Oικ. Ploceidae:

337. Στρούθος - Passer domesticus                                                                        ΜΚ, Γ

338. Αρκόστρουθος - Passer hispaniolensis                                                    ΠΕ, ΜΚ, Γ

339. - - -   Passer montanus                                                                                          Σ-Ε

340. Στρούθος Νεκράς Θάλασσας - Passer moabiticus                                     Σ- ΜΚ, Γ

 

Οικ. Sturnidae:

341. Λαζούριν - Sturnus vulgaris                                                                                 ΧΕ

342. - - - Sturnus roseus                                                                                              Σ-Ε

 

Oικ. Oriolidae:

343. Φλορκός - Oriolus oriolus                                                                                   ΠΕ

 

Οικ. Corvidae:

344. Τζ'ίσσα - Garrulus glandarius                                                                        ΜΚ, Γ 

345. Κατσικορώνα - Pica pica                                                                                ΜΚ, Γ 

346. Κλόκκαρος - Corvus corax                                                                             ΜΚ, Γ 

347. Κοράζινος - Corvus corona                                                                             ΜΚ, Γ 

348. Μαυροκολιός - Corvus monedula                                                                  ΜΚ, Γ 

349. - - - Corvus frugilegus                                                                                      Σ-ΧΕ

 

 

Π. ΝΕΟΦΥΤΟΥ

Φώτο Γκάλερι

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image