Παμπάτζια - Παμπατζιερά

Image

Συνηθισμένο τοπωνύμιο που απαντάται σε πολλές περιοχές της Κύπρου, και βασικά στις πεδινές. Η ονομασία προέρχεται από το φυτό βαμβάκι (παμπάτζ'ιν στο κυπριακό γλωσσικό ιδίωμα), που σε παλαιότερες εποχές εκαλλιεργείτο εκτεταμένα στην Κύπρο. Και ακριβώς, ονομασίες όπως Παμπάτζ'ια και Παμπατζ'ιερά υποδηλώνουν αγρούς στους οποίους εκαλλιεργείτο το βαμβάκι.

 

Σχετικά είναι και άλλα τοπωνύμια, όπως Παμπακάς (ο), Παμπατζ'ιές (οι), και άλλα, που επίσης απαντώνται σε διάφορες περιοχές της Κύπρου.

 

Πηγή 

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια