Σέθως

Φαραώ της Αιγύπτου που βασίλευσε τον 13ον αιώνα π.Χ. Σύμφωνα με όσα γράφει ο Ιώσηπος (Κατ' Ἀπίωνος, 1.99), ο Σέθως, που είναι γνωστός περισσότερο με το όνομα Ραμέσσης ή Ραμσής, εξεστράτευσε και εναντίον της Κύπρου και την υποδούλωσε.