Αυτοκέφαλο Εκκλησίας της Κύπρου

Με τον όρο αυτοκέφαλον προσδιορίζεται η αυτονομία της Εκκλησίας της Κύπρου, όπως αναγνωρίσθηκε στην Γ' Οικουμενική Σύνοδο της Εφέσου στα 431 μ.Χ. και επικυρώθηκε στα 488 από τον Βυζαντινό αυτοκράτορα Ζήνωνα. Για λεπτομέρειες βλ. λήμματα Εκκλησία Κύπρου, Ανθέμιος αρχιεπίσκοπος, Ζήνων αυτοκράτορας, Αντιόχεια και Κύπρος και άλλα σχετικά λήμματα.