Βισκούντης

Image

Σημαντικό αξίωμα στο φράγκικο βασίλειο της Κύπρου. Ο βισκούντης (από το ξένο viscomte) ήταν ένα είδος αρχιαστυνόμου που είχε υπό την άμεση εποπτεία του την ίδια την πρωτεύουσα Λευκωσία καθώς και μεγάλη έκταση γύρω από αυτήν. Είχε την ευθύνη τήρησης του νόμου, της τάξης και της ασφάλειας της ίδιας της πρωτεύουσας του βασιλείου. Ως εκ τούτου, το αξίωμα ανελάμβαναν πρόσωπα της απολύτου εμπιστοσύνης του παλατιού.

           

Ο βισκούντης ήταν επίσης ο πρόεδρος της Χαμηλής Αυλής (Basse Cour), που ήταν ορκωτό δικαστήριο αποτελούμενο από 12 μέλη που διορίζονταν από το βασιλιά. Η Χαμηλή Αυλή επιλαμβανόταν όλων των υποθέσεων, αστικών και ποινικών, των αστών, καθώς και υποθέσεων μεταξύ αστών και μη Γάλλων ευγενών. Οι αποφάσεις της ήσαν τελεσίδικες. Όλες οι υποθέσεις μεταξύ των ιδίων των ευγενών εκδικάζονταν από την Υψηλή Αυλή (Haute Cour), που ήταν σώμα στο οποίο μετείχαν όλοι οι ενήλικοι ευγενείς του βασιλείου.

           

Ο βισκούντης είχε και ένα πρώτο βοηθό, υπαρχηγό, που απεκαλείτο μουκτασίπης και ήταν επίσης έμπιστο πρόσωπο του παλατιού.

           

Το αξίωμα του βισκούντη έδωσε και οικογενειακό επίθετο, έτσι αρκετά πρόσωπα της περιόδου της Φραγκοκρατίας απαντώνται με το επίθετο Βισκούντης.