Αναμορφωτικά ιδρύματα

Image

Η μεταχείριση των παρανομούντων από το κράτος έχει ως ένα από τους βασικούς σκοπούς την αναμόρφωσή τους και την ελεύθερη αποκατάστασή τους στην κοι­νωνία. Στα πλαίσια αυτά είναι διαμορ­φωμένα και τα προγράμματα λειτουργί­ας των δυο ιδρυμάτων που δέχονται πα­ρανομούντες, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης, δηλαδή των φυλακών και της Σχολής Λάμπουσας. Για λεπτομέ­ρειες σχετικά με τα δύο ιδρύματα, βλ. ανάλογα λήμματα.