Βοργίας Βαλτάσαρ ή Πόντζιο

(Borgia Balthasar ή Poncio). Πιθανώς ο ίδιος προς τον Pedro Louis γιο του Joere de Borgia ή Borja Y Doms και της Ισαβέλλας, αδελφής του πάπα Καλλίστου Γ' Βοργία (1455 - 8.8.1458). Παρά λίγο σύζυγος της Καρλόττας, κόρης του Ιωάννη Β' Λουζινιανού βασιλιά της Κύπρου και της Ελένης Παλαιολογίνας. Τον γάμο με την Καρλόττα επεδίωξε ο πάπας Κάλλιστος Γ' με στόχο να καταστήσει τον ανεψιό του διάδοχο του θρόνου της Κύπρου με παράλληλη επιδίωξη να τον καταστήσει αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολης. Τα σχέδια του πάπα δεν τελεσφόρησαν, αφού και ο θάνατος τον πρόλαβε, αλλά και διότι ήσαν δυσκολότατα.