Ροίκος

Βασιλιάς της αρχαίας Αμαθούντος. Η ακριβής μορφή του ονόματός του δεν είναι βέβαιη, αφού στη συλλαβική επιγραφή πάνω σε νόμισμα, στην οποία μαρτυρείται, υπάρχουν μόνο τα δυο πρώτα γράμματα. Αβέβαιη είναι και η χρονολογία της βασιλείας του, το πιθανότερο όμως είναι να βασίλευσε στα μέσα του 4ου   αιώνα π.Χ., εποχή στην οποία φαίνεται ότι ανήκει το νόμισμα.