Βουλτ Αϋμάρ ντε λα Aymar de la Voulte

Image

Λατίνος επίσκοπος Λεμεσού από το 1367 μέχρι το 1374, οπότε μετετέθη στη Γαλλία στην Επισκοπή των Βιβέρων (Viniers). Στις 12 Ιανουαρίου (24 Δεκεμβρίου του 1371) παρευρισκόταν στην εγκαθίδρυση του βασιλιά της Κύπρου Πέτρου Β' (1369 - 1382), όπως αναφέρει και ο Λεόντιος Μαχαιράς που τον ονομάζει Ἰμάρ, ἐπίσκοπον Νεμεσοῦ (Χρονικόν, παρ. 323).