Λεόντιος Β' επίσκοπος

Λεόντιος Β΄: Αναφέρεται ως επίσκοπος Σολέας κατά το 1340. Αλλά επειδή από το 1260 οπότε εξεδόθη η Βούλλα* Σύπρια από τον πάπα Αλέξανδρο Δ΄*, που περιόριζε τις Ορθόδοξες επισκοπές της Κύπρου από 14 σε 4, κι αυτές αγροτικές, η επισκοπή Σολέας θεωρείται ότι ήταν η αρχιεπισκοπή. Συνεπώς ο Λεόντιος Β΄ της Σολέας θεωρείται ως αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Βλέπε γι’ αυτόν στο λήμμα Λεόντιος αρχιεπίσκοπος.