Αριστόδημος Μιλήσιος

Ιστορι­κό πρόσωπο, αυλικός του Δημητρίου του Πολιορκητή. Πήρε μέρος στον πό­λεμο μεταξύ Δημητρίου και Πτολεμαίου για κατάληψη της Κύπρου. Σύμφωνα προς τον Πλούταρχο (Δημήτριος, 17, 1-5), ο Αριστόδημος, που ήταν κόλακας, εστάλη από τον Δημήτριο στη Συρία για ν' αναγγείλει τη νίκη κατά του Πτολε­μαίου στον Αντίγονο, πατέρα του Πολι­ορκητή.