Μακάριος ιερομόναχος

Ιερωμένος που προκάλεσε σοβαρή εκκλησιαστική κρίση το 1744. Ήταν Αγιοταφίτης που, εξαιτίας της συμπεριφοράς του, είχε εκδιωχθεί από την Παλαιστίνη. Πήγε τότε στην Κωνσταντινούπολη όπου συζούσε με μια πόρνη. Εκεί, προσπάθησε να του δοθεί από τις τουρκικές αρχές ο αρχιεπισκοπικός θρόνος της Κύπρου αφού εκδιωκόταν ο αρχιεπίσκοπος Φιλόθεος *, τον οποίο φιλοδόξησε να διαδεχθεί. Για να επιτύχει στην προσπάθειά του, δωροδόκησε επανειλημμένα τις αρχές, δίνοντας σε Τούρκους ανώτατους αξιωματούχους μεγάλα ποσά χρημάτων.

 

Η Εκκλησία της Κύπρου, που κινδύνευσε να περιέλθει υπό τη διοίκησή του, κατέβαλε προσπάθειες (άγνωστο πώς) και τελικά κατόρθωσε να εξουδετερώσει τη φιλοδοξία του Μακαρίου. Πιθανώς και η Εκκλησία της Κύπρου κατέβαλε χρηματικά ποσά στους Τούρκους για να μη δεχθούν το αίτημα του Μακαρίου. Τελικά αυτός καθαιρέθηκε από την Ιερά Σύνοδο της Κύπρου, προεδρεύοντος του Φιλοθέου, τον Αύγουστο του 1744. Στο έγγραφο καθαιρέσεώς του (Κῶδιξ Ἀρχιεπισκοπής, σσ. 31-32) αναφέρεται ότι ὁ Μακάριος ἠγωνίσθη μεγάλως καταλαβεῖν δυναστικῶς τόν Ἀποστολικόν τοῦτον θρόνον μέ δόσεις χρημάτων πολυαρίθμους, τά ὁποῖα ἐζημιώθη ἡ  ἐκκλησία. Με την καθαίρεσή του, η Ιερά Σύνοδος διέτασσε κιόλας  ὅπως μηδείς τολμήσῃ τήν μιαράν αὐτοῦ χεῖρα ἀσπασθῆναι...