Ματίνιος Πόπλιος Poplius Matinlus

Ρωμαίος του 1ου π.Χ. αιώνα, συνδεδεμένος (μαζί με τον Μάρκο Σκάπτιο) με το επεισόδιο του δανείου της κυπριακής Σαλαμίνος, το 57 ή 56 π.Χ. με υπέρογκο τόκο. Για τα σχετικά γεγονότα βλέπε στο λήμμα Σκάπτιος Μάρκος.