Παγκύπρια Ομοσπονδία Aνεξαρτήτων Συντεχνιών ΠΟΑΣ

Image

Συντεχνιακή Ομοσπονδία που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1956 και ενεγράφη από τον έφορο Συντεχνιών τον Δεκέμβριο του 1957. Βασικοί σκοποί της ΠΟΑΣ είναι η προάσπιση των συμφερόντων και η επίτευξη ψηλότερου βιοτικού επιπέδου για τους εργαζομένους και τις οικογένειές τους και γενικότερα η κοινωνική πρόοδος και η υπεράσπιση της ειρήνης, της φιλίας και της συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη και τους λαούς του κόσμου.

 

Η ΠΟΑΣ διοικείται από το Γενικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από επταμελή Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται από το Παγκύπριο Συνέδριο, και δύο εκπροσώπους από κάθε Συντεχνία-μέλος της ΠΟΑΣ. Ο πρόεδρος, ο γενικός γραμματέας, ο βοηθός γενικός γραμματέας και ο ταμίας, απαρτίζουν την Γραμματεία της ΠΟΑΣ.

 

Βασικές δραστηριότητες της ΠΟΑΣ είναι η μελέτη και η προώθηση των εργατοϋπαλληλικών προβλημάτων, η καθοδήγηση των Συντεχνιών-μελών της στην υποβολή και διεκδίκηση αιτημάτων, η συμμετοχή στη μελέτη γενικότερων εργατικών και συνδικαλιστικών ή κοινωνικών προβλημάτων, περιλαμβανομένων των προβλημάτων που αφορούν τη θέσπιση και βελτίωση της εργατικής και κοινωνικής Νομοθεσίας, όπως και η συμμετοχή σε διεθνείς και περιφερειακές εκδηλώσεις ή συνδιασκέψεις και συνέδρια που έχουν σαν σκοπό την προώθηση καλυτέρων κοινωνικών συνθηκών.

 

Η ΠΟΑΣ είναι μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων (WOW).